Kulturdepartementet

Bevilgningen til kulturformål foreslås økt med 330,5 millioner kroner i 2002-budsjettet. Det er nærmere 9 prosent mer enn i det vedtatte 2001-budsjettet. Budsjettforslaget for Kulturdepartementet er på 4,4 milliarder totalt. Viktige områder er kunst og kultur til barn og unge, større reformer innenfor museumssektoren, satsing på norsk film og økning i pressestøtten.

Kulturdepartementet vil i samarbeid med institusjoner og fagorganer på kulturfeltet legge til rette for at skolebarn lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et aktivt og positivt forhold til kulturytringer av alle slag. Det er derfor lagt inn midler til videreføring av prosjektet "kulturell skolesekk".

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoners lokale lag og virke på musikk- og amatørteaterområdet videreføres. Midlene kanaliseres gjennom Norsk musikkråd og Norsk Amatørteaterråd.

Regjeringen legger opp til større reformer innen museumssektoren, bl.a. med midler til utviklingsarbeid for et nasjonalt kunstmuseum og samorganisering av seks kunstinstitusjoner. Regjeringen vil også legge fram en samlet plan for investeringer til nasjonale kulturbygg og tusenårssteder for perioden 2002-2005. For 2002 er det lagt inn investeringsmidler til allerede igangsatte prosjekter ved en rekke kulturinstitusjoner. Driftstilskuddene til en del institusjoner er også økt.

Film- og avisstøtte
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til filmproduksjon med 32 millioner kroner, dvs. en økning på 16,5 prosent. I tillegg vil ytterligere midler bli omdisponert til filmproduksjon som følge av omleggingen av tilskuddsforvalterne på filmområdet og avviklingen av det statlige engasjementet i produksjonsselskapet Norsk Film AS.

Produksjonstilskuddet til aviser foreslås økt med nærmere 88 millioner kroner, eller nærmere 50 prosent. Økningen skal dels kompensere for avisenes inntektstap som følge av endrede retningslinjer for statlig annonsering av ledige stillinger. Dels innebærer økningen en generell styrking av tilskuddsordningen, og en særskilt styrking av de minste avisene.

Kringkastingsavgiften foreslås økt med 60 kroner - fra 1 715 kroner til 1 775 kroner.

Hovedtall i Kulturdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Prosent

Administrasjon

145,0

153,1

5,5

Kulturformål

3 024,3

3 230,3

6,8

Film- og medieformål

602,7

719,2

19,3

Sum Kulturdepartementet

3 772,0

4 102,6

8,8