Landbruksdepartementet

Trygge matvarer av god kvalitet og økt verdiskaping i landbruket står sentralt i Landbruksdepartementets budsjettforslag for 2002. Departementets budsjett har en utgiftsramme på vel 14,4 milliarder kroner. I forhold til det budsjettet Stortinget vedtok i fjor høst er det en økning på 105,7 millioner kroner - eller 0,7 prosent.

Landbruksdepartementet foreslår 779 millioner kroner til å sikre at forbrukerne får trygge matvarer av god kvalitet. Dette skal skje gjennom et systematisk kvalitetsarbeid og kontroll i alle ledd i matkjeden. Landbruksdepartementet vil særlig prioritere forbrukerrettede tiltak, sammen med tiltak mot kugalskap og skrapesyke. I tillegg prioriteres bl.a. forbedret fiskehelse og plantehelse, og en merkeordning for landbruksprodukter basert på særpreg, geografisk opphav, tradisjon og egenart. Den økte satsingen på matkontroll på vel 20 prosent er i hovedsak finansiert med økte avgifter. Dette må ses i sammenheng med at det offentlige allerede bruker betydelige midler på å sikre trygge matvarer.

Forskning og utvikling
Landbruksdepartementet vil styrke forskning og utviklingstiltak. Forskingsinnsatsen vil særlig rettes mot forbrukerholdninger, matvarekvalitet og matvaretrygghet, samt kunnskapsutvikling med hensyn til verdiskaping i jord- og skogbruk. Landbruksdepartementet vil aktivt følge opp evalueringen av forskningen på mat- og landbruksområdet.

Verdiskaping i skog, jordbruk og reindrift
Regjeringen mener det er nødvendig å øke verdiskapingen i jord- og skogbruket og i foredlingsindustrien. Det er derfor satt av 90 millioner kroner til et verdiskapingsprogram for norsk matproduksjon. Bevilgningen til Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke er økt med 7,5 millioner kroner til 32,5 millioner kroner. Bevilgningene til skogkultur foreslås redusert med 20 millioner kroner. Det legges opp til at grunneierne må ta et større ansvar for investeringene i egen skog.

Det er en målsetting at 10 prosent av det totale jordbruksarealet skal være økologisk innen 2010, under forutsetning av at det finnes et marked for avsetning av produktene. For å nå målsetningen er det behov for en betydelig opptrapping av satsingen på økologisk landbruk. Regjeringen vil derfor øke bevilgningene til formålet med 50 millioner til 125 millioner kroner.

Arbeidet for å få til en bedre balanse mellom reintall og ressursgrunnlaget vil bli videreført. Landbruksdepartementet vil også arbeide for å øke verdiskapingen i reindriftsnæringen. Det er derfor etablert et verdiskapingsprogram med en ramme på 7 millioner kroner første året.

Landbruksdepartementet vil prioritere arbeidet med samfunnsplanlegging og arealforvaltning, og et sterkt jordvern for å sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon.

Regjeringen vil for jordbruksoppgjøret i 2002 legge opp til å videreføre hovedprinsippene i jordbruksavtalen i 2001, bl.a. ved å prioritere bruk der jordbruket gir et viktig bidrag til sysselsetting og inntekt, samt tiltak som kan bidra til betydelige kostnadsreduksjoner, omstillinger i hele matvarekjeden og forenklinger i virkemiddelbruken.

Fire tilsyn slås sammen
Regjeringen vil innenfor programmet for fornyelse av offentlig sektor samordne Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn, samt det kommunale næringsmiddeltilsynet i ett statlig tilsyn. Regjeringen vil videre overføre ansvaret for den regionale landbruksforvaltningen fra Fylkesmannen til fylkeskommunene.

Hovedtall i Landbruksdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Mat og landbruk

Mat- og landbruksforvaltning m.m

113,4

112,8

-0,5

Matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse

644,2

779,3

21,0

Forskning og utvikling

266,4

281,7

5,8

Næringsutvikling, miljø- og arealforvaltning

13 294,8

13 250,7

-0,3

Sum Mat og landbruk

14 318,8

14 424,5

0,7

Sum Landbruksdepartementet

14 318,8

14 424,5

0,7