Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår totale utgifter på Miljøverndepartementets budsjett for 2002 på 2,85 milliarder kroner. Regjeringen vil styrke innsatsen innenfor klimaforskning, sikkerhet og beredskap langs kysten, opprydding av miljøgifter, samt kulturminner. Blant annet bevilges 170 millioner kroner til miljøtiltak ved nikkelverkene på Kola.

Regjeringen vil øke bevilgningene til friluftsliv med 16 millioner kroner. Hovedutfordringen er å sikre allemannsretten, samt å gi barn og unge mulighet til naturopplevelser. Strandsonen langs kysten er utsatt for et særskilt stort press. Regjeringen vil sikre og videreutvikle mulighetene for friluftsliv i strandsonen. Miljøverndepartementet satser 7 millioner kroner på by- og tettstedsutvikling for å utvikle attraktive arealer for friluftsliv i nærmiljøet. En større del av denne satsingen vil gå til forbedring av miljøet i Groruddalen i nært samarbeid med Oslo kommune.

Bedre sikkerhet og beredskap langs kysten
Regjeringen legger vekt på å øke sikkerheten og bedre beredskapen langs kysten. Satsingen på sjøsikkerhet skjer i samarbeid med flere departementer. På Miljøverndepartementets budsjett økes bevilgningen med til sammen 35 millioner kroner til den statlige oljevernberedskapen og til arbeidet med etablering av elektroniske sjøkart langs hele kysten. Regjeringen foreslår også 8 millioner kroner mer til landkartlegging.

Styrket vern av biologisk mangfold
Regjeringen viktigste grep for å sikre det biologiske mangfoldet er lanseringen av et nytt kunnskapsbasert forvaltningssystem, og foreslår å øke bevilgningene til overvåking, kartlegging og oppfølging med 12,5 millioner kroner. Videre foreslår Regjeringen framdrift i barskogvernet og i nasjonalparkarbeidet gjennom økte bevilgninger og økte tilsagnsfullmakter. Innsatsen for å ta vare på villaksen fortsetter. Regjeringen foreslår at ytterligere midler settes inn for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Arbeid mot helse- og miljøskadelige kjemikalier
Miljøbelastningen fra farlige kjemikalier er økende. Regjeringen intensiverer arbeidet med å redusere skadevirkningene av helse- og miljøfarlige kjemikalier, spesielt PCB. Det satses både på opprydding i fjorder og havner, samt etablering av et system for innsamling av PCB-holdige isolerglassruter. Regjeringen foreslår en økning på 20 millioner kroner til dette.

Hovedtall i Miljøverndepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Miljøvern og regional planlegging

Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning internasjonalt arbeid m.m.

473,5

851,9

79,9

Biomangfold og friluftsliv

591,5

611,2

3,3

Kulturminner og kulturmiljøer

200,2

209,5

4,6

Forurensning*

755,7

679,5

-10,1

Kart og geodata

378,9

386,1

1,9

Nord- og polarområdene**

184,7

107,4

-41,9

Sum før lånetransaksjoner

2 584,5

2 845,6

10,1

Lånetransaksjoner

61,0

45,0

-26,2

Sum Miljøvern og regional planlegging

2 645,5

2 890,6

9,3

Sum Miljøverndepartementet

2 645,5

2 890,6

9,3

* **) Tallene for 2001 og 2002 er av budsjett-tekniske grunner ikke sammenlignbare. Forurensning har fått en reell økning, og nordområdene en svak reduksjon.