Nærings- og handelsdepartementet

Den totale bevilgningen på Nærings- og handelsdepartementets budsjett er 5,8 milliarder kroner i 2002, før lånetransaksjoner. Utgiftene til nærings- og handelsformål er økt med nærmere 1,5 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Økningen skyldes i hovedsak utgifter til verftsstøtteordningen knyttet til kontrakter inngått i år 2000.

Økt satsing på forskning og nyskaping
I Regjeringens budsjettforslag for 2002 er det foreslått omdisponeringer og økte bevilgninger for å fremme nyskaping i næringslivet. Innen forskning foreslås tilskuddsordningen for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet (FUNN) erstattet med en ny ordning basert på skattefritak for bedriftenes FoU-utgifter. Videre foreslås økte bevilgninger til næringsrettet forskning, bl.a. til marin- og bioteknologiforskning, romvirksomhet gjennom Norsk Rom-senter, forsknings- og utviklingskontrakter og internasjonalt forskningssamarbeid gjennom økning av tilskuddet til EUs rammeprogram for forskning. Bevilgningen til forsknings- og utviklingskontrakter foreslås økt fra 151 til 165 millioner kroner.

Satsing på IKT/bredbåndstiltak
På IKT-området økes satsingen på bredbånd gjennom tilskuddsordningen for høyhastighetskommunikasjon (HØYKOM-programmet). Dette øker fra 38,5 til 53,5 millioner kroner. Av dette er 7,5 millioner kroner avsatt særskilt til bredbåndstiltak i Finnmark. Videre foreslås 4,5 millioner kroner til etablering av et prøveprosjekt for Senter for informasjonssikring.

Mer til reiseliv
Bevilgningen til reiselivstiltak foreslås økt ved at Norsk Turistråd tilføres 15 millioner kroner til merkevarebygging av Norge som turistmål. Dette er ledd i den 5-årige opptrappingsplanen som ble lansert i Reiselivsmeldningen (St. meld. nr. 25 for 1999-2000).

SND - økt fleksibilitet og økte bevilgninger til landsdekkende ordninger
Statens nærings- og distriksutviklingsfonds (SND) utadrettede virksomhet er endret for 2002, slik at SND gis større fleksibilitet til å utnytte virkemidlene. Det foreslås økte tilskudd på til sammen 43 millioner kroner til landsdekkende ordninger under SND, dvs. programvirksomheten (nye programmer for design og innholdsindustri m.v.) og den landsdekkende innovasjonsordningen. Videre er kystflåten (NOR-flåten) lagt inn under SNDs ordninger og virkemidler. Under administrasjon er det tatt høyde for at SND skal overta administrasjon av ordningen med etableringsstipend fra Kommunal- og regionaldepartementet.

GIEK
For Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) foreslås tilskuddet til risikoavsetningsfondet for SUS/Baltikum-ordningen opprettholdt med 45 millioner kroner. Videre foreslås GIEKs alminnelige garantiramme utvidet ytterligere til 40 milliarder kroner. Rammen ble utvidet fra 30 til 35 milliarder kroner i revidert budsjett 2001. Utvidelsen av garantirammen er nødvendig for å gi GIEK mulighet til å stille samlet garanti for store eksportprosjekter.

Skipsbygging
Det er ikke foreslått bevilgninger til nye skipsbyggingskontrakter for 2002. Den kontraktsrelaterte verftsstøtten ble avviklet fra 1. januar 2001. Bevilgningene på 2002-budsjettet på 1,5 milliarder kroner gjelder derfor kontrakter som ble inngått før denne datoen. Regjeringen følger utviklingen i verftsstøtten. Dersom det viser seg at EU gjennomfører en slik støtte, vil Regjeringen vurdere å foreslå at det innføres tilsvarende ordninger for norsk verftsindustri. Dette kan bli nødvendig for å sikre like konkurransevilkår mellom verftsindustrien i Norge og i konkurrentlandene.

Sjøsikkerhet
Sjøfartsdirektoratet styrkes som ledd i Regjeringens handlingsplan for økt sikkerhet og beredskap langs kysten. Planen følger opp Sleipner-kommisjonens anbefalinger på alle vesentlige punkter. Viktige tiltak gjelder skjerpede sikkerhetskrav for drift av skip, styrket og utvidet trafikkontroll langs hele norskekysten, spesialmerking av hurtigbåtleder og forsering av arbeidet med elektroniske sjøkart. Til sammen er det foreslått 70 millioner kroner til utvidede sjøsikkerhetstiltak under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet for 2002.

Øvrige endringer
Det er foreslått 40 millioner kroner til omstillingstiltak i Sør-Varanger, økt bevilgning til Brønnøysundregistrene og omlegging av refusjonsordningen for sjøfolk.

Hovedtall i Nærings- og handelsdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Nærings- og handelsformål

Administrasjon

182,1

186,1

2,2

Informasjonsteknologi, infrastruktur og rammebetingelser

1091,7

1 154,1

5,7

Forskning, nyskaping og internasjonalisering

2 934,5

4 452,3

51,7

Statlig eierskap

112,0

25,5

-77,2

Sum Nærings- og handelsformål før lånetransaksjoner

4 320,3

5 818,0

34,7

Lånetransaksjoner

46 679,2

42 428,8

-9,1

Sum Nærings- og handelsdepartementet

50 999,5

48 246,8

-5,4

Det er foretatt enkelte tekniske endringer i budsjettet slik at budsjettallene for 2001 og 2002 ikke er direkte sammenlignbare.