Olje og energidepartementet

Regjeringens budsjettforslag for Olje- og energidepartementet har en utgiftsside på om lag 17,8 milliarder kroner og en inntektsside på om lag 107,6 milliarder kroner for 2002. De viktigste satsingene er forskning på miljøvennlige energikilder, bl.a. renseteknologi for gasskraftverk, økt bruk av naturgass innenlands, omlegging av energibruk og energiproduksjon, økt sikkerhet mot leirskred og tiltak for å bedre sikkerheten i petroleumsvirksomheten.

Forskning på miljøvennlige energikilder
For 2002 foreslår Regjeringen å bevilge 239 millioner kroner til forskningsformål over Olje- og energidepartementets budsjett. Samlet bevilgning til forskning på miljøvennlige energikilder er om lag 135 millioner kroner, en økning på 7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2001. Dette inkluderer forskning på renseteknologi for gasskraftverk, hvor Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 35 millioner kroner over Olje- og energidepartementets og Miljøverndepartementets budsjetter.

Økt bruk av naturgass innenlands
Det er et mål for Regjeringen at en større del av naturgassen skal brukes innenlands. Støtten til infrastrukturtiltak foreslås økt til 30 millioner kroner i budsjettet for 2002. Dette er en økning på 10 millioner kroner, eller 33 prosent, i forhold til saldert budsjett 2001. I tillegg foreslås det en tilsagnsfullmakt på 20 millioner kroner.

Omlegging av energibruk og energiproduksjon
Med etableringen av Enova SF vil arbeidet med omlegging av energibruk og energiproduksjon samles under en forvaltning. Enova ble opprettet i juni 2001, og skal være fullt operativt fra 1. januar 2002. Enova vil forvalte midlene fra et nyopprettet energifond som får midler fra statsbudsjettet og fra et påslag i overføringstariffen. De samlede overføringene til energifondet anslås til om lag 470 millioner kroner på årsbasis. Av dette foreslås 269 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet. Videre foreslås det en tilsagnsfullmakt på 130 millioner kroner. En videreføring av dagens påslag i overføringstariffen på 0,3 øre/kWh vil tilføre fondet omlag 200 millioner kroner på årsbasis.

Økt sikkerhet mot leirskred
Regjeringen foreslår en opptrapping av programmet for økt sikkerhet mot leirskred slik at det settes av minst 10 millioner kroner til dette formålet i budsjettet for 2002.

Tiltakspakke for sikkerhet i petroleumsvirksomheten
Regjeringen foreslår en tiltakspakke på 20 millioner kroner i budsjettet for 2002 for å bedre sikkerheten i petroleumsvirksomheten, fordelt med 15 millioner kroner fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og 5 millioner kroner fra Olje- og energidepartementet.

Petroleumsvirksomheten
Samlet netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er budsjettert til om lag 205,5 milliarder kroner, en reduksjon på om lag 39,4 milliarder kroner i forhold til anslag på regnskap 2001. Reduksjonen skyldes hovedsakelig at 15 prosent av andelene i statens direkte engasjement i petroleumssektoren (SDØE) ble solgt i 2001. Anslaget for gjennomsnittlig oljepris er lavere neste år, og er på 230 kroner pr. fat i 2001 og 200 kroner pr. fat i 2002. Netto kontantstrøm for 2002 består av om lag 83,8 milliarder kroner fra SDØE, 117,5 milliarder kroner i skatter og avgifter, og 4,6 milliarder kroner i utbytte på statens aksjer i Statoil. Et eventuelt salg av ytterligere SDØE-andeler i 2002 er ikke innarbeidet i budsjettet.

Statsforetak
Det budsjetteres med i overkant av 1 milliard kroner i renter og avdrag på lån til Statkraft og Statnett. Det budsjetteres med utbytte på 1 750 millioner kroner fra Statkraft og 80 millioner kroner fra Statnett.

Hovedtall i Olje- og energidepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Olje- og energiformål

Administrasjon

151,2

158,7

4,9

Petroleumsforvaltning

305,5

314,5

2,9

Energi- og vassdragsforvaltning

670,4

646,5

-3,6

Forskningsformål

200,2

239,1

19,4

Petroleumsvirksomheten

17 070,0

16 430,0

-3,7

Sum Olje- og energiformål

18 397,3

17 788,7

-3,3

Sum OED

18 397,3

17 788,7

-3,3