Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår et samferdselsbudsjett på 18,8 milliarder kroner for 2002. Dette er en økning på 1,2 milliarder kroner, eller snaut 7 prosent, sammenliknet med saldert budsjett for 2001. Forslaget betyr en styrking av de fleste sektorer innenfor Samferdselsdepartementets ansvarsområde, særlig jernbaneformål. Også Statens vegvesen og andre tiltak som styrker kollektivtransporten er spesielt tilgodesett.

For å øke unges bruk av kollektivtransport legger Regjeringen opp til å innføre landsomfattende ordninger med ungdomskort og skole-/studentrabatt. Ordningen med ungdomskort gir all ungdom mellom 16 og 19 år rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke. Ordningen med skole- og studentrabatt sikrer alle elever og studenter med gyldig skole-/studiebevis rabatt på korte reiser på studiestedet. Rabatten skal være 30 prosent av den aktuelle kortprisen for voksne.

Jernbane
Til jernbaneformål er det foreslått økte bevilgninger på om lag 670 millioner kroner. Det er en økning på 13,6 prosent i forhold til saldert budsjett for 2001. Innenfor Jernbaneverkets budsjett har Regjeringen særlig prioritert drift og vedlikehold av jernbanenettet og tiltak som bedrer sikkerheten. Bygging av nytt dobbeltspor Skøyen - Asker er den største enkeltinvesteringen i forslaget til Jernbaneverkets budsjett for 2002. For å opprettholde rutetilbud som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, foreslår Regjeringen å øke statens kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA med 6,5 prosent i forhold til revidert budsjett for 2001. Bevilgningen til kjøp i 2002 foreslås derfor satt til 1 293 millioner kroner.

Luftfart
Samlet budsjettforslag til luftfartsformål er på knapt 1,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 6,1 prosent i forhold til saldert budsjett for 2001. Statens kjøp av flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme øker, blant annet som følge av omleggingen i passasjeravgiften og merverdiavgiftsreformen. Bakgrunnen for omleggingen av passasjeravgiften er at satsstrukturen i henhold til EØS-avtalen skal være lik for innenlands- og utenlandsruter. På grunn av at denne omleggingen gir merbelastning innenlands, er det innført en særordning for luftfarten i merverdiavgiftssystemet gjennom nullsats. Luftfarten kommer bedre ut i forhold til tidligere ved at virksomhetene får full fradragsrett for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser, uten å beregne utgående merverdiavgift. Likevel vil samlet avgiftslegging av flyruter innenlands øke.

Budsjettet til Havarikommisjonen for sivil luftfart øker fordi etaten også skal ha ansvar for å granske ulykker og alvorlige hendelser i jernbanesektoren. Stans i veksten i flytrafikken svekker Luftfartsverkets økonomi, og kravet til driftsresultat i Luftfartsverket foreslås redusert fra 134 millioner kroner i 2001 til 0 kroner i 2002. Foreslått investeringsbudsjett for Luftfartsverket er på 598,4 millioner kroner, om lag 100 millioner kroner lavere enn saldert budsjett for 2001.

Vegformål
Til vegformål er det foreslått økning på om lag 650 millioner kroner. Dette er 6,3 prosent høyere enn saldert budsjett for 2001. Drift og vedlikehold av vegnettet, rasjonell anleggsdrift i allerede igangsatte prosjekter og tiltak som bedrer trafikksikkerheten er prioritert. Forslaget gir også rom for at det neste år kan settes i gang flere nye utbyggingsprosjekter på stamvegnettet, blant annet E6 Assurtjern - Klemetsrud (Oslo/Akershus), E6 Jevika - Selli (Nord-Trøndelag), E18 Brokelandsheia - Vinterkjær (Aust-Agder), E39 Stigedalen (Sogn og Fjordane) og E16 Voldum - Seltun (Sogn og Fjordane). Regjeringen foreslår også delvis bompengefinansiering av E39 Teigen - Bogen (Sogn og Fjordane), E134 Rullestadjuvet (Hordaland) og E39 over Stord (Hordaland).

Samlet budsjettforslag til post og telekommunikasjoner er på 541,3 millioner kroner. Dette er en nedgang på 22,8 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2001. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere beregnet behov for statlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester.

Hovedtall i Samferdselsdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Innenlands transport

Administrasjon m.m.

210,2

238,3

13,4

Luftfartsformål

1 182,6

1 254,4

6,1

Vegformål

10 257,4

10 906,4

6,3

Særskilte transporttiltak

245,9

205,8

-16,3

Jernbaneformål

4 903,7

5 570,6

13,6

Samferdselsberedskap

41,9

43,0

2,6

Sum Innenlands transport

16 841,7

18 218,5

8,2

Post og telekommunikasjoner

Post og telekommunikasjoner

701,3

541,3

-22,8

Sum Post og telekommunikasjoner

701,3

541,3

-22,8

Sum Samferdselsdepartementet

17 543,0

18 759,8

6,9