Utenriksdepartementet

Av Utenriksdepartementets 2002-budsjett på 16,3 milliarder kroner er 13,5 milliarder kroner foreslått til utviklingshjelp (ODA). Forslaget innebærer en økning på om lag 1,2 milliarder kroner i forhold til 2001 - eller 9,4 prosent.

I statsbudsjettet for 2002 foreslår Regjeringen en sterkere konsentrasjon av bistandsinnsatsen i færre hovedsamarbeidsland. Bevilgningen til utviklingshjelp tilsvarer 0,90 prosent av antatt BNI, en økning fra 0,89 prosent i 2001. Regjeringen fastholder målet om opptrapping av bistanden til 1 prosent av BNI.

Regjeringen vil øke bevilgningene til tiltak for helse og utdanning, fortsette engasjementet for å sikre vaksinering av verdens barn gjennom bidraget til det globale vaksineinitiativet, samt trappe opp kampen mot hiv/aids, tuberkulose og polio.

Regjeringen styrker samarbeidet med de frivillige organisasjonene og norsk næringsliv, blant annet gjennom en ny bevilgning øremerket til aidsrelaterte tiltak på 50 millioner kroner.

Økningene i 2002-budsjettet foreslås også rettet mot godt styresett, handelsrelatert bistand, miljø og energitiltak, samt tiltak i tilknytning til Sikkerhetsrådet, Balkan og Midtøsten.

Regjeringen vil bidra til å bedre FNs evne til krisehåndtering gjennom frivillige bidrag til fredsbevarende operasjoner vedtatt av Sikkerhetsrådet. Det er også behov for frivillige bidrag til etablering og drift av internasjonale straffedomstoler. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen 20 millioner kroner til fredsbevarende operasjoner og internasjonal strafferettspleie.

Kultur- og norgespresentasjon har en sentral plass i utenrikspolitikken og er en langsiktig investering i Norges omdømme. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til presse-, kultur-, og informasjonsarbeid med 5 millioner kroner, dvs. en økning på 9 prosent i forhold til 2001.

Hovedtall i Utenriksdepartementets budsjettforslag. Millioner kroner

 

Saldert budsjett 2001

Forslag 2002

Endring i prosent

Utenriksforvaltning

Administrasjon av utenrikstjenesten

1 300,3

1 394,0

7,2

Utenriksformål

873,2

942,5

7,9

Sum før lånetransaksjoner

2 173,4

2 336,4

7,5

Lånetransaksjoner

0,4

0,4

 

Sum Utenriksforvaltning

2 173,8

2 336,8

7,5

Internasjonal bistand

Administrasjon av utviklingshjelpen

567,6

625,1

10,1

Bilateral bistand

2 231,2

2 417,2

8,3

Globale ordninger

4 933,9

5 376,7

9,0

Multilateral bistand

4 444,0

4 778,5

7,5

Sum ODA-bistand før lånetransaksjoner

12 176,8

13 197,5

8,4

Lånetransaksjoner

168,8

307,5

82,2

Sum ODA-bistand

12 345,5

13 505,0

9,4

Øvrig bistand

418,7

442,2

5,6

Sum Internasjonal bistand

12 764,2

13 947,2

9,3

Sum Utenriksdepartementet

14 938,0

16 284,0

9,0

Budsjettstrukturen for bistandsbudsjettet er lagt om i statsbudsjettet for 2002. Beløpene for saldert budsjett 2001 er så langt det har vært mulig oppgitt etter den nye budsjettstrukturen. Saldert budsjett 2001 og budsjettforslag 2002 er imidlertid ikke direkte sammenlignbart. Det vises til nærmere omtale i Utenriksdepartementets St.prp. nr. 1.