Nr.:

87/2001

Dato:

11.10.2001

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Regjeringen foreslår å redusere skatten på arbeid

- Regjeringen mener det er viktig å redusere skatten på arbeid. Derfor foreslår vi at færre skal betale toppskatt og at minstefradraget økes. Samlet reduserer vi innbetalte skatter og avgifter neste år med om lag 3,5 milliarder kroner, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

- Kraftprisene har økt vesentlig det siste året. Regjeringen har derfor allerede foreslått å redusere el-avgiften med 1 øre/kWh fra 2. juli i år. Vi foreslår å redusere den med ytterligere 1 øre/kWh fra 1. juli neste år, sier finansministeren.

I tråd med de nye retningslinjene for budsjettpolitikken, foreslår vi å bruke realavkastningen av Petroleumsfondet til neste år. Vi foreslår å bruke drøyt halvparten av det økte handlingsrommet på 6 milliarder kroner til å redusere skatter og avgifter. Innbetalte skatter og avgifter reduseres derfor med 3,5 milliarder kroner. De påløpte skattene og avgiftene reduseres med 7,7 milliarder kroner.

- Det er viktig at skatte- og avgiftslettelsene gis på en måte som virker positivt på vekstevnen i økonomien og som bidrar til å sikre et konkurransedyktig næringsliv, understreker Schjøtt-Pedersen.

- Regjeringen legger vekt på at næringslivet skal ha gode og stabile rammebetingelser. Vi foreslår derfor å øke enkelte avskrivningssatser som trolig er for lave i forhold til faktisk økonomisk verdifall. For at det samlede skatte- og avgiftsforslaget skal holdes innenfor en ansvarlig budsjettramme, vil vi tilrå at tidspunktet for avviklingen av investeringsavgiften utsettes med 6 måneder.

Redusert skatt på arbeid
Regjeringen har lagt vekt på tiltak som kan stimulere til å øke tilgangen av arbeidskraft. Innslagspunktet i toppskatten økes fra 289 000 kroner til 320 000 kroner i klasse 1. Den øvre grensen i minstefradraget økes også.

Om lag 130 000 færre personer anslås å betale toppskatt i 2002 med Regjeringens forslag. Disse vil få redusert marginalskatten ("overtidsskatten") fra 49,3 til 35,8 prosent. Forslaget vil bidra til at en heltidsansatt med gjennomsnittslønn ikke betaler toppskatt.

Regjeringen foreslår å øke den øvre grensen i minstefradraget fra 40 300 til 43 000 kroner. Samlet vil om lag 200 000 få redusert marginalskatt som følge av skatteforslaget for 2002.

Økt fradrag for fagforeningskontingent og gaver
Regjeringen foreslår å heve fradraget for fagforeningskontingent, fradraget for gaver til frivillige organisasjoner og fradraget for medlemskontingent til næringsorganisasjoner fra 900 kroner til 1 800 kroner for inntektsåret 2002.

Innstramming i firmabilbeskatningen og kjøregodtgjørelsen
Regjeringen foreslår å stramme inn på beskatningen av firmabiler ved å heve grensen for beregning av fordelsbeskatning av privat kjøring fra 10 000 km til 13 000 km. Gjeldende firmabilbeskatning er gunstig bl.a. fordi km-grensen er lavere enn det som må antas å være normal privat kjørelengde. Siden det hovedsakelig er personer med relativt høye inntekter som har firmabil, vil omleggingen ha gunstige fordelingsvirkninger.

Regjeringen foreslår samtidig å stramme inn på den skattemessige behandlingen av kjøregodtgjørelse ut over 4 000 kilometer. Gjeldende skatteregler er svært gunstige. Det skyldes at godtgjørelsen etter statens satser langt på vei er skattefri og ligger betydelig høyere enn det som kan anses som relevante variable utgifter knyttet til bruk av egen bil. Omleggingen er også viktig for å unngå et for stort omfang av skattemotiverte tilpasninger som følge av innstramminger i firmabilbeskatningen. Samtidig vil Regjeringen unngå økt beskatning for de som har begrenset kjøring med kjøregodtgjørelse. Regjeringen foreslår derfor at det blir skatteplikt på differansen mellom statens satser og 2,05 kroner pr. km for mottatt kjøregodtgjørelse utover 4 000 km. Dette innebærer at det er under 20 prosent av de som mottar kjøregodtgjørelse som vil få økt skatt. Det skal betales arbeidsgiveravgift på differansen mellom statens satser og 2,05 kroner pr. km fra første kilometer.

Endringer i boligbeskatningen
I vår vedtok Stortinget å innføre en "sikkerhetsventil" i boligtakseringen, som innebærer at taksten settes til maksimalt 30 prosent av husets observerbare markedsverdi eller tekniske verdi. De nye retningslinjene skal etter Regjeringens opplegg kunne gjøres gjeldende ved ligningen allerede for inntektsåret 2001.

Regjeringen foreslår samtidig å justere opp ligningsverdiene på fast eiendom med 5 prosent. Forslaget må blant annet ses i sammenheng med den kraftige prisveksten på boliger de siste årene. Samlet sett blir beskatningen av bolig om lag uendret.

Avskrivningssatser
I skattereformen i 1992 ble det lagt til grunn at avskrivningssatsene på driftsmidler i størst mulig grad skal gjenspeile faktisk økonomisk verdifall på driftsmidlene. Det vil bidra til at investeringene kanaliseres dit hvor inntjeningen er best for samfunnet. Blant annet i forbindelse med budsjettforliket sist høst ble flere avskrivningssatser redusert. Det er Regjeringens syn at avskrivningssatsene i størst mulig grad bør gjenspeile det økonomiske verdifallet. Finansdepartementet har på denne bakgrunn vurdert nivået på gjeldende avskrivningssatser, og konkludert med at enkelte av avskrivningssatsene trolig er blitt lavere enn faktisk verdifall. Regjeringen foreslår derfor å øke avskrivningssatsene for kontormaskiner, elektroteknisk utrustning i kraftforetak, bygg og anlegg og forretningsbygg fra og med 2002.

Ekstra skattefradrag for utgifter til forskning
Et flertall i Stortinget har bedt Regjeringen legge fram forslag om et skattefradrag for bedriftenes utgifter til forskning og utvikling (FoU) i tråd med Hervik-utvalgets hovedforslag (NOU 2000: 7 Ny giv for nyskaping). Stortingsvedtaket innebærer at bedriftene skal få fradrag i skatt for en viss andel av utgiftene til egenutført eller innkjøpt FoU, opp til et visst tak.

- Etter Regjeringens syn er en slik ordning i realiteten en tilskuddsordning som administreres via skattesystemet, sier Schjøtt-Pedersen. Det vil derfor både være teknisk enklere og ivareta Stortingets intensjoner bedre dersom dette utformes som en tilskuddsordning i stedet for en skattefradragsordning. Vi ber derfor Stortinget overveie heller å videreføre dagens tilskuddsordning.

Med utgangspunkt i Stortingets vedtak fremmer Regjeringen likevel et forslag til en skattefradragsordning for FoU. Ordningen bør være mest mulig treffsikker, og det foreslås derfor å avgrense ordningen til små og mellomstore virksomheter, der tiltaket ventes å ha størst betydning. FUNN-ordningen, som ble innført fra 1. juli i år, vil som følge av dette bli avviklet.

Avviklingen av investeringsavgiften
Stortingets vedtak om å fjerne investeringsavgiften fra 1. april 2002 vil gi et inntektstap på om lag 3,5 milliarder kroner på 2002-budsjettet og 6 milliarder kroner på årsbasis. Investeringsavgiften har uheldige sider med mange kompliserte fritak. Avgiften har blitt ytterligere uthulet ved at virksomheter som ble merverdiavgiftspliktige som følge av merverdiavgiftsreformen fra 1. juli 2001 ble fritatt fra investeringsavgiften. Regjeringen ser det derfor som viktig at investeringsavgiften blir fjernet i 2002.

- Regjeringen mener at lettelser i skatten på arbeid nå må prioriteres. Innenfor en samlet skatte- og avgiftslettelse på 3,5 milliarder kroner er det Regjeringens vurdering at en så omfattende lettelse for næringslivet som fjerning av investeringsavgiften representerer, enten må gjennomføres over noe lenger tid, eller delvis finansieres med skatteskjerpelser på andre områder. Regjeringen vil, etter en samlet vurdering, tilrå at tidspunktet for avviklingen av investeringsavgiften må utsettes med et halvt år til 1. oktober 2002, sier finansministeren.

Redusert avgift på elektrisk kraft
Regjeringen har foreslått å redusere el-avgiften med 1 øre pr. kWh fra 2. juli 2001. Produsentprisene på kraft har steget mye det siste året, og ligger nå på et høyt nivå. For å redusere den økonomiske belastningen av høye kraftpriser for husholdningene, foreslår Regjeringen å redusere el-avgiften med ytterligere 1 øre fra 1. juli 2002.

Fjerner tollen på om lag 500 varer
Det er bred enighet om at industritoll ikke er egnet som virkemiddel i næringspolitikken. I Langtidsprogrammet 2002-2005 varslet Regjeringen en gradvis avvikling av industritollen. Fjerning av tollsatser på industrivarer vil være et bidrag til arbeidet med å forenkle offentlig sektor, gi enklere rammebetingelser for næringslivet og frigjøre ressurser i næringslivet og i toll- og avgiftsetaten. Regjeringen foreslår betydelige forenklinger i tollregimet for industrivarer ved å fjerne tollsatsene for om lag 500 varenumre i tolltariffen fra 2002.

Andre avgifter
Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med avgiftsfrie flyttebiler. Dagens ordning innebærer at nordmenn etter et utenlandsopphold på mer enn fem år og andre som flytter til Norge, kan ta med en bruktbil fra utlandet uten å betale engangsavgift i Norge. De administrative kostnadene knyttet til ordningen er meget høye, samtidig som bare et lite fåtall i befolkningen har mulighet til å nyte godt av dette avgiftsfritaket.

Videre foreslår Regjeringen endringer i engangsavgiften på kombinerte biler. Satsen foreslås økt fra 55 til 60 prosent av avgiften på personbil. I dag er kombinerte biler med totalvekt over 5 000 kg fritatt for avgift. Regjeringen foreslår å heve grensen for avgiftsplikt fra 5 000 til 6 000 kg. Bakgrunnen er at det nå selges kombinerte biler med totalvekt like over 5 000 kg som har egenskaper som personbil. Det blir samtidig foreslått å fastsette årsavgiften for kombinerte biler med vekt over 3 500 kg til nivået for personbiler.

Regjeringen foreslår at avgiftene på drikkevarer blir holdt nominelt uendret fra 2001 til 2002. Det innebærer en reell lettelse på knapt 2 prosent.

Regjeringen foreslår også enkelte mindre endringer i merverdiavgiftsloven. Blant annet blir formidling av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester, samt billetter til kultur- og idrettsarrangementer unntatt fra merverdiavgiften.

Andre inntekter
Regjeringen foreslår å innhente inntekter fra tildeling av ny konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radio i 2002. I tillegg kommer inntekter fra vederlag for nye oppdrettskonsesjoner for laks og ørret som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2001. Samlet inntekt til staten anslås til 400 millioner kroner.

Utvalgte skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

 

2001-regler

Forslag 2002

Endring i prosent

Toppskatt 1)

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Sats

13,5 prosent

13,5 prosent

 

Innslagspunkt, klasse 1

289 000 kr

320 000 kr

10,7

Innslagspunkt, klasse 2

342 200 kr

342 200 kr

0

Trinn 2

 

 

 

Sats

19,5 prosent

19,5 prosent

 

Innslagspunkt (begge klasser)

793 200 kr

830 000 kr

4,6

Personfradrag

 

 

 

Klasse 1

28 800 kr

30 100 kr

4,5

Klasse 2

57 600 kr

60 200 kr

4,5

Minstefradrag

 

 

 

Sats

22,0 prosent

22,0 prosent

 

Øvre grense

40 300 kr

43 000 kr

6,7

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

0

Skattebegrensningsregelen for pensjonister mv.

 

 

 

Avtrappingssats

55,0 prosent

55,0 prosent

 

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig

76 800 kr

80 100 kr

4,2

Ektepar

125 400 kr

130 700 kr

4,2

Formuestillegget

 

 

 

Sats

2,0 prosent

2,0 prosent

 

Grense

200 000 kr

200 000 kr

0

Barnetrygd

 

 

 

Generell sats i barnetrygden pr. år

11 664 kr

11 664 kr

0

Ekstra barnetrygd til barn mellom 1 og 3 år (småbarnstillegget)

7 884 kr

7 884 kr

0

Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms

3 792 kr

3 792 kr

0

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l)

25 prosent

30 prosent

 

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 prosent

20 prosent

 

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 prosent

20 prosent

 

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

15 prosent

15 prosent

 

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 prosent

14 prosent

 

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 prosent

12 prosent

 

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)2

2 prosent

5 prosent

 

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)2

2 (4,6) prosent

4 (8) prosent

 

Saldogruppe i (forretningsbygg)3

0 (1) prosent

2 prosent

 

Investeringsavgift

 

 

 

Fra 1. januar 2002

7 prosent

7 prosent

0

Fra 1. oktober 2002

 

fjernes

 

Forbruksavgift på elektrisitet, øre/kWh

 

 

 

Fra 1. januar 2002

10,3

10,3

0

Fra 1. juli 2002

 

9,3

-9,7

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark gjelder en sats på 9,5 prosent i trinn 1. Trinn 2 gjelder også for Nord-Troms og Finnmark.
2) Bygg og anlegg tas ut av saldogruppe g og danner ny saldogruppe h.
3) Tidligere saldogruppe h.Endringer i skatter og avgifter som følge av skatte- og avgiftsforslagene for 2002. Negative tall betyr redusert skatt/avgift. Millioner kroner

 

Påløpt

Bokført

Redusert skatt på arbeid

-2 660

-2 115

Økt innslagspunkt i toppskatten til 320 000 kroner

-1 880

-1 500

Økt øvre grense i minstefradraget til 43 000 kroner

-500

-390

Økt fradrag for fagforeningskontingent mv. til 1 800 kroner

-280

-225

Grunnlagsendringer skatt mv.

-165

870

Firmabilbeskatning

820

720

Kjøregodtgjørelse

495

405

Lettelser i reglene for utenlandsopphold

-80

-65

Øke avskrivningssatsene

-1 500

-80

Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper

-20

-20

Skattemessig behandling av fondsobligasjoner

-200

-50

Endret beskatning av fast eiendom

320

-40

Nominell videreføring av satsene i barnetrygden

635

635

Andre endringer i skatter

115

375

Skattefradrag for FoU-investeringer

-400

-35

Nominell videreføring av beløpsgrenser i personbeskatningen og samspillseffekter

515

410

Fjerning av investeringsavgiften fra 1.10.2002

-1 500

-500

Grunnlagsendringer og forenklinger avgifter

130

120

Endring i engangsavgiften for kombinerte biler

60

55

Fjerning av flyttebilordningen

150

135

Økt årsavgift for kombinerte biler over 3500 kg

10

10

Redusert industritoll

-90

-80

Nominell videreføring av avgifter på alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer

-110

-100

Utvidelse av taxfree-ordningen

-25

-20

Miljø- og energirelaterte avgifter

-690

-655

Redusert el-avgift med 1 øre/kWh fra 2. juli 2001

-265

-400

Redusert el-avgift med1 øre/kWh fra 1. juli 2002

-375

-210

Fjerning av svovelavgift på raffinerier, kull og koks.

-50

-45

Endringer i merverdiavgiften

-20

-16

Fritak for moms for formidling av helse-, sosial- og undervisningstjenester

-10

-8

Fritak for moms for formidling av billetter til kultur og idrett

-10

-8

Videreføring av gjeldende skatte- og avgiftsregler (merverdiavgiftsreformen mv.)

-2 739

-1 454

Samlede skatter og avgifter medregnet barnetrygd

-7 029

-2 860

Samlede skatter og avgifter utenom barnetrygd

-7 664

-3 495

Kilde: Finansdepartementet

Kilder for mer informasjon:

Skatte,- avgifts- og tollvedtak 2002 St. prp. nr. 1 (2001-2002)

Skatteopplegget 2002 Lovendringer Ot. prp. nr. 1 (2001-2002)

Stortingsmelding nr 1