Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aetat

Aetat står for den operative gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken.

Det er i alt foreslått bevilget om lag 20 500 millioner kroner under Aetats forvaltningsområde for å oppnå målene i arbeidsmarkedspolitikken. Forslaget knyttet til de viktigste områdene er;

  • Drift av Aetat 1 832 millioner kroner
  • Arbeidsmarkedstiltak (ordinære tiltak og tiltak for yrkeshemmede): 4 087 millioner kroner.
  • Dagpenger 6 511 millioner kroner
  • Ytelser til yrkesrettet attføring 7 754 millioner kroner

Det er foreslått forenkling av regelverket for arbeidsmarkedstiltakene fra 01.01.2002. Dette gjelder både de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og tiltakene for yrkeshemmede. Forenklingen vil gi både de yrkeshemmede og andre arbeidssøkere et bedre tilbud og redusere administrasjonen rundt ordningene. Samlet sett vil ikke forslaget føre til økte kostnader. Det legges også opp til færre typer arbeidsmarkedstiltak.

Administreringen av ventelønnsordningen vil bli overført fra Statens Pensjonskasse til Aetat fra 01.01.2002. Det vil bli fremmet forslag om endringer i ventelønnsregelverket som tar sikte på en harmonisering med dagpengeordningen. Samlet vil overføringer og endringer i regelverket m.v kunne bidra til at overtallige fra staten raskere blir formidlet til nytt arbeid.