Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anslag for den økonomiske utviklingen

Finansdepartementet presenterer anslag for den økonomiske utviklingen to ganger årlig, i revidert nasjonalbudsjett i mai og i nasjonalbudsjettet i oktober. I Nasjonalbudsjettet 2002 presenteres anslag for den økonomiske utviklingen for årene fram til 2005. Anslagene er basert på tilgjengelig statistikk for den økonomiske utviklingen så langt i 2001 og på det økonomiske opplegget som foreslås for 2002. Det bildet som tegnes av de økonomiske utsiktene, tar videre utgangspunkt i anslag for internasjonal økonomi fra OECD og andre internasjonale prognosemiljøer, samt rapporteringer fra fagdepartementene om utviklingen på viktige enkeltområder i norsk økonomi. I tillegg bygger framskrivingene på økonomiske sammenhenger slik disse er beskrevet i den makroøkonomiske modellen MODAG (lenke til makroøkonomiske modeller).

For 2002 anslås BNP-veksten i Fastlands-Norge til 1,9 prosent, arbeidsledigheten til 3,4 prosent, og konsumprisveksten til 1,9 prosent.

Den største usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene i Nasjonalbudsjettet 2002 er knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi. Et mer markert tilbakeslag vil føre til svakere utvikling i eksportindustrien og i andre konkurranseutsatte næringer. Selv om utviklingen internasjonalt skulle bli svakere enn lagt til grunn, synes imidlertid faren for et markert økonomisk tilbakeslag i Norge fortsatt liten. Norsk økonomi er i god balanse.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.1 og tabell 2.1