Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Anslag for internasjonal økonomi

Det er knyttet betydelig usikkerhet til utsiktene for internasjonal økonomi. Terroraksjonene i USA den 11. september har økt risikoen for svakere vekst i verdensøkonomien. Anslagene for den økonomiske veksten internasjonalt er markert nedjustert sammenliknet med Revidert nasjonalbudsjett 2001. I Nasjonalbudsjettet er det likevel lagt til grunn at aktiviteten både i USA og Europa vil ta seg opp neste år blant annet som følge av at rentenivået, særlig i USA, er betydelig redusert gjennom 2001. Alt i alt anslås BNP-veksten i industrilandene neste år å komme opp i 2 prosent. Hos Norges viktigste handelspartnere ventes en BNP-vekst på 1½ prosent i 2001 og 2¼ prosent i 2002.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.2, tabell 2.2, tabell 2.3 og tabell 2.4