Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidskraftreformen

Arbeidskraftreformen er en av ti reformer i regjeringen Stoltenbergs program for fornyelse av offentlig sektor.

Å dempe veksten i uførhet og sykefravær er et innsatsområde for Regjeringen. Kravene til prøving av attføring før uførepensjon eventuelt tilstås er skjerpet og arbeidet med uførepensjonister er prioritert. Det foreslås å øke antall tiltaksplasser for yrkeshemmede. I tillegg vil Regjeringen følge opp opptrappingsplanen for psykisk helse. De økte ambisjonene med hensyn på å hindre utstøting fra arbeidslivet følges opp gjennom forslag om styrking av personellressursene i Aetat tilsvarende 90 – 100 årsverk.

Andelen over 60 år som deltar i arbeidslivet har falt de seneste par tiår. Siden personer over 60 år vil utgjøre en økende andel av befolkningen i årene framover, er det viktig at yrkesdeltakelsen i denne gruppen holdes oppe. I samarbeid med partene i arbeidslivet, er det gjennom Senter for seniorpolitikk satt i gang et arbeid for å fremme positive holdninger til seniorarbeidstakere. Programmet vil bli videreført i 2002.

Regjeringen arbeider med en rekke tiltak for å forenkle utlendingsregelverket. Det skal blant annet åpnes for at utlendinger med lovlig opphold skal få søke om arbeidstillatelse fra Norge. Siktemålet er å lette rekrutteringen av arbeidskraft fra land utenfor EØS-området til Norge gjennom å redusere saksbehandlingstiden for arbeidstillatelser. Kvoteordningen for utenlandsk sesongarbeidskraft til landbruket er utvidet og kvoten er økt til 15 000 personer i 2001. Aetat har god erfaring med rekruttering over landegrensene og bistår norske arbeidsgivere med å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft fra flere europeiske land.

Se nærmere Pressemelding fra AAD