Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Norge holder seg lav. I 2000 utgjorde ledigheten, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), 3,4 prosent av arbeidsstyrken. I første halvår i år holdt AKU-ledigheten seg på om lag samme nivå som i fjor, men økte til 3,6 prosent av arbeidsstyrken i juli og august, sesongjustert. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til de sesongjusterte månedstallene fra AKU. Den registrerte ledigheten falt gjennom første halvår 2001. I juli og august var det små endringer i den registrerte ledigheten justert for normale sesongvariasjoner.

På årsbasis anslås AKU-ledigheten å utgjøre 3,4 prosent både i år og neste år.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.7