Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak er todelt; midler til tiltak for ordinære arbeidssøkere og midler til tiltak for yrkeshemmede.

Regjeringen Stoltenberg foreslår et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 8 200 plasser for ordinære arbeidssøkere for 2002. Eventuelt behov for justering av tiltaksnivå for 2. halvår 2002 vurderes i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. Aetat tilbyr informasjon, veiledning og formidlingsbistand før tiltak vurderes. Tiltakene for ordinære arbeidssøkere tilbys hovedsakelig ungdom og langtidsledige, herunder langtidsledige sosialhjelpsmottakere.

Innvandrere er fortsatt en prioritert gruppe. Ungdomsgarantien som sikrer et tilbud om tiltak til ungdom under 20 år uten skoleplass eller arbeid, videreføres.

Regjeringen foreslår et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 22 600 plasser for 2002 under de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede. Dette gir rom for ytterligere innsats rettet mot yrkeshemmede i tråd med Regjeringens krav og Sandmanutvalgets forslag. Økt utprøving på attføring og reaktivisering styrkes med 290 millioner kroner, tilsvarende om lag 1 750 nye tiltaksplasser. Dette inkluderer også flere plasser i varig tilrettelagt arbeid, samt oppfølging av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 – 2006.

Departementet har gått gjennom arbeidsmarkedstiltakene med sikte på forenkling og forbedring av regelverket. Nytt regelverk trer i kraft fra 01.01.2002.