Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Innenfor dette området foreslås det bevilget totalt 526 millioner kroner. Det er en økning på om lag 36 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2001. Regjeringen Stoltenberg ønsker en intensivert innsats for å bidra til å fremme inkludering og forebygge utstøting fra arbeidslivet. For å bidra til dette vil Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet prioritere sterkere det forebyggende arbeidet rettet mot faktorer som bidrar til utstøting.

Regjeringen Stoltenberg har nedsatt et partssammensatt utvalg for revisjon av arbeidsmiljøloven. Hovedambisjonen er at en videreutvikling av arbeidsmiljøloven skal bidra til et arbeidsliv med plass for alle, bedre tilpasning av loven til utviklingen i arbeidslivet og et enklere regelverk. Videre vil Regjeringen oppnevne et nytt strategisk utvalg for arbeidslivsforskning. Målet for forskningsinnsatsen skal være å utvikle kunnskap om forhold som påvirker arbeidstilbudet, bla. synkende pensjonsalder, økt uførepensjonering og sykefravær.

En stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten skal legges frem i løpet av høsten. Meldingen vil inneholde forslag til flere tiltak for å snu den negative utviklingen på HMS-området. Regjeringen foreslår en tiltakspakke på i alt 20 millioner kroner i 2002 over AADs og OEDs budsjetter som et flerårig tiltak.

Se nærmere Pressemelding fra AAD