Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige, slik disse måles ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse. Fra 1993 til 2000 økte arbeidsstyrken med 220 000 personer. I 2000 var andelen yrkesaktive i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (yrkesfrekvensen) 73,4 prosent. Dette er rekordhøyt i historisk sammenheng, og det er bare Sveits og Island av landene i OECD-området som har en høyere yrkesfrekvens enn Norge.

Det anslås en økning i arbeidsstyrken på 10 000 personer i år. Dette er noe lavere enn befolkningsutviklingen isolert sett skulle tilsi, og må ses i sammenheng med svak vekst i arbeidsstyrken så langt i år. Neste år legges det til grunn en vekst i arbeidsstyrken på 15 000 personer. Yrkesfrekvensen i aldersgruppen 16-74 år ventes å holde seg stabil.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.7