Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylsøkere

I Statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen Stoltenberg å bevilge 4,5 milliarder kroner til innvandringsformål.

Av denne summen vil 345 millioner kroner og 110 millioner kroner gå til drift av henholdsvis Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda. Driften av mottak for asylsøkere vil legge beslag på 1,1 milliard kroner, og integreringstilskuddet (som kommunen får tildelt når de bosetter flyktninger) vil beløpe seg til 2,7 milliarder kroner.

Forslaget innebærer at bevilgningene til innvandringsformål kommer til å øke med 22,5 prosent fra i år til neste år. Hovedårsaken til økningen er at det ventes flere asylsøkere til landet. I saldert budsjett for 2001 er det lagt til grunn at det vil komme 7 200 asylsøkere til Norge i år, mens det forslaget Regjeringen nå legger fram, bygger på 16 000 asylsøkere i år og 12 000 neste år.

På bakgrunn av sommerens grundige gjennomgang av UDI er det for neste år lagt inn ressurser på direktoratets driftsbudsjett til en særlig satsing på rask og korrekt behandling av saker etter utlendingsloven og statsborgerloven. Til gjengjeld forventes det en betydelig effektivitetsøkning i saksbehandlingsarbeidet. Regjeringen foreslår også å legge inn ressurser til et prosjekt med sikte på å redusere restansene direktoratet har opparbeidet.

Som oppfølging av stortingsmeldingen om asyl- og flyktningpolitikken i Norge vil Regjeringen forbedre tilbudene til barn som oppholder seg i mottak, og styrke bemanningen ved avdelingene for enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg vil Regjeringen gi fire- og femåringer i mottak tilbud om halvdags barnehageplass. På den måten kan disse barna få delta i aktiviteter sammen med andre barn og lære seg norsk før de begynner på skolen.

Det er ventet at den nye bosettingsordningen for flyktninger som skal settes i verk fra neste år, vil føre til raskere bosetting. I denne sammenhengen blir integreringstilskuddet prisjustert fra 365 000 kroner til 376 000 kroner fordelt på de fem årene som utløser tilskuddet.