Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avskrivningssatsene

Avskrivningssatsene på driftsmidler skal i prinsippet gjenspeile faktisk økonomisk verdifall. Dersom det skattemessige fradraget for verdifall er høyere enn faktisk økonomisk verdifall, vil det isolert sett føre til at det investeres for lite i Norge, mens for høye satser, isolert sett, vil føre til en overinvestering i driftsmidler. Riktig nivå på avskrivningssatsene for driftsmidler er altså viktig for å få en god ressursutnyttelse i Norge.

Flere avskrivningssatser ble redusert med virkning fra og med inntektsåret 2000 i forbindelse med budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene høsten 2000. Som følge av dette har enkelte avskrivningssatser trolig blitt for lave ift. faktisk økonomisk verdifall. For 2002 foreslås derfor å øke enkelte av avskrivningssatsene

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap 2.3.1.