Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligtilskuddet

Statsbudsjettet for 2001 ga en betydelig økning av tilsagnsrammen for boligtilskuddet (152 millioner kroner eller om lag 30 prosent i forhold til i fjor).

Regjeringen Stoltenberg foreslår å øke tilsagnsrammen for boligtilskuddet med ytterligere 62 millioner kroner til 703 millioner kroner. Dette er en økning på om lag ti prosent sammenlignet med i år. I tråd med dette økes selve bevilgningen med 89 millioner kroner til 680 millioner kroner. Dette kan gi muligheter til å bygge 1500-1800 nye utleieboliger. Det er 200-300 flere enn i fjor.

Særlig i de store byene er det sterk etterspørsel etter boliger, og mange unge og vanskeligstilte har vansker med å skaffe seg egen eid eller leid husvære. For disse gruppene er boligtilskuddet og etableringslånet til stor hjelp når de skal skaffe seg et sted å bo. Boligtilskuddet brukes til bygging og kjøp av boliger, medregnet utleieboliger. Ordningen bidrar også til å skaffe botilbud for bostedsløse og andre særlig vanskeligtilte.

Det er viktig at kommunene kan se de boligpolitiske virkemidlene i sammenheng. Derfor ønsker ikke Regjeringen å øremerke midlene for bestemte boligtyper.

Styrkingen av boligtilskuddet er viktig for å kunne følge opp med lån og tilskudd i kommuner som vil etablere flere boliger for unge og vanskeligstilte.