Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

For neste år foreslår Regjeringen Stoltenberg tiltak for å styrke bostøtteordningen for de husstandene i storbyene som har de høyeste boutgiftene og de laveste inntektene. Bostøtten er et av de viktigste virkemidlene for at økonomisk vanskeligstilte kan bo trygt. Det er om lag 100 000 husstander som mottar slik støtte. Husleien og boutgiftene i storbyene har imidlertid økt betydelig mer enn i resten av landet.

I tråd med dokumentet om "En solidarisk boligpolitikk" foreslår Regjeringen å heve maksimalgrensen for boutgifter som det tas hensyn til ved fastsettelse av bostøtten med 5 000 kroner i året i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Boutgifter opp til 60 000 kroner i året for enslige kan da i disse byene godkjennes som grunnlag for bostøtte neste år. Dette kan gi en månedlig økning i bostøtten på om lag 300 kroner for dem som har de høyeste boutgiftene.

Regjeringen foreslår også at det innføres månedlig utbetaling av bostøtten, mot tre ganger per år i dag. Det vil skape bedre samsvar mellom de løpende inntekter og utgifter hos mottakere av bostøtte. Det vil også lette kommunens samordning av bostøtten med andre støtteordninger og tjenester.