Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bredbånd

For å skape ny giv i utbyggingen vil regjeringen Stoltenberg intensivere innsatsen på en del sentrale områder. I statsbudsjettet for 2002 foreslås det en bevilgning på 53,5 millioner kroner til videreføring av programmene for bredbåndsutbygging. Av bevilgningen skal minst 7,5 millioner gå til prosjekter i Finnmark. I tillegg skal Regjeringen styrke konkurransen i markedet og bidra til å legge forholdene til rette for en rask og kostnadseffektiv utbygging.

En undersøkelse av bredbåndstilbudet i Norge fra juli i år slår fast at utbyggingen går langsommere enn forutsatt i Regjeringens bredbåndsplan. Prognosene er usikre, men antyder at mellom 38 og 50 prosent av kommunene vil ha et bredbåndstilbud innen utgangen av 2002. Dette inkluderer ikke tilbudet av såkalte leide samband.

Selv om rapporten spår at målene ikke kan nås med nåværende utbyggingstakt, har Regjeringen gjort det klart at både målene og strategien i bredbåndsplanen ligger fast.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002): Nærings- og handelsdepartementet Kap 914, post 50