Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land i et gitt tidsrom, vanligvis år eller kvartal. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP pr. innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraften. I få land har innbyggerne like høy materiell levestandard som i Norge målt ved dette målet.

BNP for Fastlands-Norge utgjør om lag 75 prosent totalt BNP, og tilsvarer samlet verdiskaping for Norge, fratrukket verdiskapingen i oljevirksomheten og utenriks sjøfart. Bakgrunnen for å holde oljevirksomheten og utenriks sjøfart utenfor når en analyserer konjunkturutviklingen er at produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det i særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft.