Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken blir det ofte fokusert på balansen utenom inntekter fra og utgifter til petroleumsvirksomheten, det vil si det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet, inklusive Statens petroleumsfond, anslås for 2002 til 193,4 milliarder kroner. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 36,1 milliarder, mens det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 26,0 milliarder kroner.

Overskuddet i offentlig forvaltning inklusive kommunene, definert i henhold til Maastricht-kriteriene, anslås til 210,8 milliarder kroner i 2002, tilsvarende 14,0 prosent av BNP.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 boks 3.2.