Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Domstolene

Som et ledd i bedre måloppnåelse og bedre utnyttelse av justissektorens samlede ressurser ble det i 2001 besluttet omfattende endringer i organiseringen av rettsvesenet.

Antall domstoler i første instans skal reduseres fra 92 til 66. Disse skal endre navn til tingrett.

Justisdepartementet tar sikte på å gjennomføre strukturendringene snarest mulig.

En ny sentral domstoladministrasjon vil bli skilt ut fra Justisdepartementet og etablert som en egen virksomhet med stor grad av selvstendighet fra regjeringen. Domstoladministrasjonen skal ligge i Trondheim, og antas å være i drift i løpet av annet halvår 2002.