Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenbetaling

Regjeringen Stoltenberg vil skjerme brukere med stort behov for helsetjenester mot for høye, samlede egenandeler. Regjeringen foreslår å sette av 240 millioner kroner mer til skjermingstiltak i 2002, med en helårsvirkning på 565 millioner kroner. Med dette videreføres og styrkes innsatsen betraktelig i forhold til inneværende års budsjett.

Regjeringen vil følge utviklingen nøye og blant annet med bakgrunn i nye brukerundersøkelser arbeide videre med ytterligere forbedring i skjermingstiltakene.

Eldre over 67 år og uførepensjonister foreslås fritatt for egenandel for legemidler og sykepleieartikler på blå resept fra 1. oktober 2002. Netto merutgifter anslås til 400 millioner kroner på årsbasis og 100 millioner kroner i 2002. Endringen omfatter ca. 900 000 personer, som i gjennomsnitt vil få en innsparing på ca. 450 kroner per år.

Mange funksjonshemmede og kronisk syke har betydelige merutgifter til helsetjenester som ikke omfattes av ordningen med egenandelstak og frikort. Regjeringen begynte i 2001 et arbeid med utvidet skjerming for slike utgifter for disse brukerne. I budsjettforslaget for 2002 videreføres dette med forslag til tiltak med en samlet utgiftsramme på ca. 140 millioner kroner. Tiltakene omfatter:

  • betydelig utvidet trygderefusjon for behandling av periodontitt fra 1. juli 2002, med utgifter på 50 millioner kroner på årsbasis og 25 millioner kroner i 2002,
  • utvidet dekning av utgifter til kjeveortopedi (tannreguleringer) for familier med flere barn med behov for slik behandling (søskenmoderasjon), med utgifter på 8 millioner kroner,
  • støtte til protetisk tannbehandling etter organtransplantasjon, med utgifter på 2 millioner kroner,
  • ytterligere reduksjon i egenbetalingen for opphold i opptreningsinstitusjon fra 190 til 150 kroner per døgn, med merutgifter for trygden på knapt 30 millioner kroner,
  • ytterligere utvidelse av ordningen med gratis fysioterapi for personer med kroniske sykdommer, med merutgifter på 25 millioner kroner,
  • økning av satsen for bidrag til legemidler på hvit resept og tannbehandling, fra 67 til 90 prosent av utgifter ut over 1 200 kroner, med en antatt merutgift på 50 millioner kroner.

Utslagene for enkeltpersoner av de foreslåtte endringene kan variere. Reduksjonen i egenandelen for opptreningsopphold innebærer en innsparing på 840 kroner for et tre ukers opphold og 1 120 kroner for et fire ukers opphold. En person som får bidrag til dekning av utgifter på eksempelvis 16 000 kroner til tannbehandling eller legemidler på hvit resept, vil få redusert sin egenbetaling fra 6 200 til 2 700 kroner, dvs. med 3 500 kroner.

Samtidig foreslås egenandelene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi økt med 3,5 prosent fra 1. juli 2002. Egenandelen ved reiser i forbindelse med behandling foreslås økt fra 85 til 90 kroner for enkeltreise fra 1. januar 2002. Utgiftstaket for egenandeler foreslås justert fra 1 450 kroner for 2001 til 1 500 kroner for 2002, dvs. med 3,4 prosent. I alt er innsparingen for folketrygden anslått til 100 millioner kroner som følge av disse justeringene.

Den gjennomsnittlige egenandelsøkningen er i underkant av anslått lønnsvekt for 2002, det vil si at brukernes utgifter til egenandeler som andel av inntekt er om lag uendret fra 2001 til 2002.