Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eldreomsorgen

Jagland-regjeringen la i 1997 fram en handlingsplan for eldreomsorgen med om lag 30 milliarder kroner. Satsningen er allerede utvidet med nærmere 4 milliarder kroner ekstra og nå foreslår regjeringen Stoltenberg ytterligere 3,4 milliarder kroner i økning, det vil si ytterligere 4 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Til sammen er planen utvidet med 9 000 plasser under Stoltenberg-regjeringen. Totalt skal det bygges mer enn 33.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger før handlingsplanen avsluttes. Regjeringen har også lagt til rette for at bemanningen økes med om lag 12.000 nye årsverk i handlingsplanperioden. Regjeringen vil i tillegg legge til rette for at behovet for ytterligere 5500 årsverk i perioden 2002-2007 finansieres gjennom inntektssystemet for kommunene.

Å bedre forholdene i eldreomsorgen tar tid. Mer enn 10.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger er godkjent, men fortsatt under bygging. Nå har Regjeringen foreslått en utvidelse som innebærer at 8 200 sykehjemsplasser og omsorgsboliger kan godkjennes neste år. Dette tilsvarer 6,5 milliarder kroner over statsbudsjettet de kommende år. Dette betyr at over halvparten av handlingsplanens resultater fortatt ikke er synlig i kommunene, men de vil komme på plass i løpet av de nærmeste årene.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Sosial- og helsedepartementet Programkategori 09.70