Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energi- og petroleumsforskning

Stoltenberg-regjeringens målsetting med forskning og utvikling (FoU) innenfor petroleums- og energisektoren er å ivareta langsiktig kompetanseutvikling og konkurransekraft i berørt industri, samt å sikre en samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvaltning av Norges naturressurser. Videre er det et mål at den offentlige FoU-innsatsen skal bidra til å sikre en rasjonell og kostnadseffektiv utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene, blant annet sikre økt verdiskaping og velferd for dagens samfunn og kommende generasjoner.

Det foreslås totalt bevilget om lag 239 millioner kroner til energiforskning i 2002, en økning på om lag 39 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2001. Regjeringen legger opp til å øke bevilgningene til videreutvikling av renseteknologi for gasskraftverk. Det vil bli benyttet om lag 20 millioner kroner til denne type formål over Olje- og energidepartementets budsjett for 2002.

Videre er den brukerstyrte petroleumsforskningen økt med rundt 9 millioner kroner, blant annetden samfunnsvitenskapelige forskningen. I tillegg er det satt av 20 millioner kroner til prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumssektoren (Demo 2000). Forvaltningsrettet energi- og vassdragsforskning i regi av NVE er økt med 5,5 millioner kroner til 16,8 millioner kroner. Dette har hovedsakelig sammenheng med økt støtte til forskning og utvikling i forbindelse med mikro-, mini- og småkraftverk, samt opprusting og utvidelse av kraftverk.