Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enova SF/Energifondet

Regjeringen Stoltenberg foreslo i Ot.prp. nr. 35 (2000-2001) en ny finansieringsmodell for arbeidet med omlegging av energibruk og energiproduksjon, og gikk samtidig inn for å opprette en ny institusjon som skulle ha ansvaret for forvaltning av midlene til energiomleggingen. Forslaget fikk bred støtte i Innst. O. nr. 59 (2000-2001).

Enova SF ble stiftet i Trondheim 22. juni 2001. Det er utnevnt et styre til virksomheten. Foretaket skal være fullt operativt fra

1. januar 2002. Fra dette tidspunktet opphører nettselskapenes arbeid med lovpålagt enøk og NVEs forvaltning av tilskuddsmidler til omlegging av energisektoren. Etableringen av Enova skal bidra til å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova skal ta initiativ til og fremme mer effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass.

Enovas virksomhet skal finansieres gjennom et nyopprettet energifond. Fondet vil fra 1. januar 2002 få inntekter fra et obligatorisk påslag på nettariffen, og fra ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Inntektene til energifondet anslås til om 470 millioner kroner på årlig basis, hvorav 269 millioner kroner foreslås bevilget over statsbudsjettet for 2002 under kap. 1825, post 50. I tillegg vil videreføringen av dagens påslag i nettariffen på 0,3 øre/kWh tilføre fondet 200 millioner kroner på årsbasis. Enova skal selv finne praktiske løsninger og forvalte midlene på en slik måte at de overordnede energipolitiske målene blir nådd på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Se nærmere Pressemelding fra Olje- og energidepartementet.