Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Familiepolitikk

Regjeringen Stoltenberg ønsker å endre barneloven slik at den bedre ivaretar barns behov for kontakt med begge foreldre. Det vil også bli utviklet metoder for å bistå familier med høyt konfliktnivå, og Regjeringen vil også styrke skolens kompetanse på foreldreveiledning.

Familiemønstret er i endring og Regjeringen vil derfor legge frem en familiemelding som belyser hvilke konsekvenser disse endringene har for samspillet mellom familie og samfunn. Barnetrygden og kontantstøtten videreføres på nominelt samme nivå som inneværende år.

Det foreslås også å øke barnetillegget for alders- og uførepensjonister, og å innføre forhøyet hjelpestønad for enslige forsørgere, i tillegg til andre tiltak for å bedre livssituasjonen for økonomisk vanskeligstilte familier.

Se nærmere Pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.