Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fattigdom og levekår

Regjeringen Stoltenberg forslår i Statsbudsjettet for 2002 flere tiltak som styrker innsatsen for de vanskeligst stilte i samfunnet. Tiltakene vil kunne bidra til å redusere omfanget av lav inntekt og dårlige levekår. Mange av tiltakene er en oppfølging av Handlingsplan for sosial og økonomisk trygghet, som Regjeringen la fram våren 2001. Regjeringen legger spesiell vekt på å styrke arbeidsdeltakelsen til utsatte grupper, boligtiltak og målretting av offentlige tjenester og stønader.

Et inkluderende arbeidsliv

 • bevilgningen til spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede økes
 • videreføring av en landsdekkende forsøksordning for arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede
 • rett til stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere som mottar forhøyet hjelpestønad til syke eller funksjonshemmede barn.

En solidarisk boligpolitikk

 • økning i boutgiftstaket i bostøtteordningen, økning i boligtilskuddet og utvidelse av utlånsrammene i Husbanken
 • tilskudd til Kirkens Bymisjon, Kirkens sosialtjeneste og Frelsesarmeen for å utvikle et helhetlig boligtilbud for bostedsløse i Oslo og opptrapping av utviklingsarbeidet i landets bykommuner for å bedre botilbudet til bostedsløse.

Målrettede forbedringer i offentlige helse- og sosialtjenester

 • utvikling av en felles rådgivnings- og oppfølgingstjeneste for å få vanskeligstilte i arbeid
 • tiltak knyttet til servicekontorene i de 8-10 kommunene som har de største levekårsproblemene.

Målrettede forbedringer i det offentlige sikkerhetsnettet

 • økning av barnetillegget i folketrygden for (alders- og) uførepensjonister
 • etablering av ny stønadsordning for unge som blir alvorlig syke under utdanning, og som ikke har opparbeidet rett til sykepenger
 • gunstigere pensjonsregler for langtidspasienter i institusjon
 • rett til folketrygdens etterlattefordeler for fraskilte som har vært forsørget av ektefelle, også fem år etter skilsmissen.

Økonomisk sosialhjelp

Regjeringen vil i 2002 oppjustere satsene som er gitt i veiledende retningslinjer for økonomisk sosialhjelp og foreta en gjennomgang av systemet. Det legges til grunn at satsene skal prisjusteres årlig.

Regjeringen Stoltenberg foreslår videre å innføre gratis medisiner på blå resept for eldre over 67 år og uføre og å avvikle egenandeler for leirskoleopphold, utvide utlånsordningen for lærebøker i videregående skole og økt satsing på barnehager slik at foreldrebetalingen kan settes ned. Disse tiltakene vil bidra til å bedre økonomien for personer og familier i en vanskelig økonomisk situasjon.

Se nærmere St.prp. nr 1 (2001-2002) Sosial- og helsedepartementet