Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Flyttebiler

Departementet foreslår at kjøretøy som innføres ved eierens flytting til Norge skal avgiftsbelegges på samme måte som andre kjøretøy. Departementet vil vurdere overgangsordninger for dem som allerede er i utlandet og som før framleggelsen av dette forslaget, dvs. før 11. oktober 2001, har anskaffet seg bil som etter gjeldende regelverk.

Ordningen med avgiftsfritak for såkalte flyttebiler er veldig ressurskrevende og medfører store administrative problemer, blant annet i forhold til likebehandlingsprinsippet. Departementet mener disse ressursene mer hensiktsmessig kunne ha vært benyttet til for eksempel kontroll med innførsel av ulovlige varer, for eksempel narkotika.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap 3.5.2