Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folketrygden

Bevilgningsforslagene under folketrygden er medregnet i statsbudsjettet, men omtalen av folketrygdens utgifter er samlet i en egen proposisjon som legges fram samtidig med statsbudsjettet.

Folketrygden omfatter ordninger som er basert på regelverket i Folketrygdloven. Folketrygden dekker utgifter knyttet til blant annet

  • sykepenger
  • pensjoner
  • syketransport
  • legemidler
  • refusjoner til helsepersonell
  • fødselspenger
  • adopsjonspenger
  • dagpenger
  • attføringsytelser.

Ansvaret for utgiftene under folketrygden er delt mellom

4 departementer: Sosial- og helsedepartementet,

Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Fiskeridepartementet.

Se nærmere St.prp. nr. 1(2001-2002) Folketrygden