Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forebygging og helsefremmende tiltak

Innenfor Nasjonal kreftplan står forebygging av kreft sentralt. Satsingen på det lokale engasjement i det kreftforebyggende arbeid knyttet til tobakk, ernæring og mosjon videreføres i 2002. Innenfor Kreftplanen er det også bevilget midler til et landsomfattende tilbud om mammografiscreening til alle kvinner i alderen 50-69 år. Alle fylker har nå igangsatt, eller planlegger et slikt tilbud. Tilskuddsordningen for radonforebyggende tiltak i regi av Husbanken videreføres også som et kreftforebyggende arbeid.

Innenfor opptrappingsplan for psykisk helse er forebyggende tiltak et sentralt felt, særlig overfor for barn og unge. Innenfor planperioden er vedtatt en styrking på 800 årsverk innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Gjennom omorganiseringen av den sentrale helse- og sosialforvaltningen vil en samle og styrke miljøene som ivaretar slike funksjoner på helse- og sosialområdet.

Regjeringen Stoltenberg vil i Statsbudsjettet 2002 iverksette tiltak innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Et tiltak gjelder tilbud om gratis p-piller for jenter i aldersgruppen 16-19 år for å forebygge uønsket graviditet.

Et annet tiltak gjelder innføring av refusjonsordning ved kjøp av hoftebeskyttere for å forebygge lårhalsbrudd.