Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning og utvikling – samferdsel

Regjeringen Stoltenberg foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2002 skal bevilges i alt 123,1 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Dette er en økning på 17,1 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2001.

Langsiktig forskning og kunnskapsoppbygging prioriteres. Det gjelder områder som informasjons- og telekommunikasjonsteknologi, trafikksikkerhet og kunnskapsgrunnlaget for kommende revisjoner av Nasjonal transportplan.

Den foreslåtte bevilgningen er fordelt slik:

  • 21,6 millioner skal brukes til generell forsknings- og utredningsvirksomhet, med sikte på å bedre kunnskapsgrunnlaget og legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene i samferdselssektoren. Miljø og trafikksikkerhet er blant emnene som vil stå sentralt. Bevilgningene økes med 12,4 millioner i forhold til budsjettet for 2001.
  • 84 millioner er ført opp under posten ”Samferdselsforskning”. Dette er en økning på

    11,2 millioner i forhold til fjorårets budsjett. Bevilgningen er fordelt med 30,4 millioner til transportforsking og 53,6 millioner til telekommunikasjonsforskning.

  • 7,5 millioner er foreslått bevilget til "Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport". Tilskuddet er fordelt med 5 millioner kroner til utviklings-

    prosjekter for rasjonell og miljøvennlig transport og 2,5 millioner kroner til forsøk med alternative drivstoff.

  • 10 millioner kroner er ført opp på posten "Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede".

Se nærmere

St. prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemelding om forskning og utvikling fra Samferdselsdepartementet