Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning

De samlede utgiftene til forskning og utvikling (FoU) over statsbudsjettet vil utgjøre 11,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,7 milliarder kroner. 400 millioner kroner av dette kommer fra påløpt skattelette som følge av en ny ordning med skattefradrag for FoU-investeringer for næringslivet.

Kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning styrkes med 1 milliard kroner. Fondet har da økt fra 3,5 milliarder ved opprettelsen i 2000 til 11 milliarder i 2003. Dette vil gi en fondsavkastning på 660 millioner i 2003, mot 525 millioner i 2002.

Den langsiktige, grunnleggende forskningen styrkes betydelig, først og fremst gjennom økte bevilgninger direkte til universitetene og høgskolene.

Forskningsinnsatsen i universitets – og høyskolesektoren foreslås økt med til sammen 350 millioner kroner. For disse midlene vil regjeringen Stoltenberg opprette og videreføre rekrutteringsstillinger, opprette ti professorater øremerket kvinner, og styrke bevilgningen til strategisk forskning i sektoren.

Veksten i forskningsbevilgningene går også til å styrke forskning innenfor de fire tematiske områdene: Marin forskning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, medisinsk og helsefaglig forskning og forskning i skjæringsfeltet energi og miljø. Den marine forskningen styrkes vesentlig, blant annet gjennom økte bevilgninger til forskning om torsk som oppdrettsart.

Det skal opprettes forskerlinje ved de medisinske fakultetene.

Regjeringen foreslår en nasjonal satsing på funksjonell genomforskning (FUGE), og foreslår å bevilge 100 millioner kroner til dette formålet. Midlene hentes fra avkastningen av Forskningsfondet.

Se nærmere St.prp. nr 1 (2001-2002) Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet

Se også Energi og petroleumsforskning, og Abelsprisen, Næringsrettet forskning