Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets struktur og investeringer

For å lykkes med omleggingen av Forsvaret må investeringene prioriteres og innrettes mot oppbygging og etablering av vedtatt struktur. Flere prosjekter revurderes som følge av ny struktur. Fem nye nasjonalfinansierte prosjekter over 100 millioner kroner og ett nytt fellesfinansiert prosjekt legges fram. Det foreslås 23 store og viktige materiellprosjekter. Investeringer til nasjonalfinansierte EBA-anlegg økes med 801 millioner kroner (75,3 prosent) og fellesfinansierte EBA-prosjekter økes med 36,5 millioner kroner (6,5 prosent). Materiellinvesteringer reduseres imidlertid med 201 millioner kroner (3,2 prosent).

Stortinget vedtok ved behandling av langtidsplanen for Forsvaret (LTP) å videreføre en større struktur og en større organisasjon enn det Regjeringen Stoltenberg foreslo. Stortingets forsvarskomité ba derfor om at totale utgifter for vedtatt struktur skulle beregnes. Resultatet av disse beregningene anslår utgiftene til 121,6 milliarder kroner for hele perioden 2002-2005. Beregningene er eksklusiv utgifter til fornyelse av transportflykapasitet og forutsetter meget begrensede investeringer i Brigade 5 og Brigade 12. Beløpet tilsvarer et årlig gjennomsnittlig forsvarsbudsjett på 30,4 milliarder kroner.

Ett kutt på 5000 årsverk og 2 milliarder kroner i innsparing på driften av Forsvaret, krever betydelige tiltak utover de Stortinget så langt har sluttet seg til. Regjeringen ser meget alvorlig på de uløste ubalanser mellom oppgaver, struktur og ressurser, nå når den nødvendige omstillingen av Forsvaret skal gjennomføres. For å sikre omstillingen fremmer derfor Regjeringen supplerende tiltak for Stortinget for behandling i løpet av vårsesjonen 2002.

Organisasjonsenheter, garnisoner og strukturelementer som er vedtatt nedlagt, nedlegges. Nye organisasjonsenheter, garnisoner og strukturelementer opprettes.

Se nærmere Langtidsproposisjonen for Forsvaret 2002-2005