Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarsbudsjettet

Forsvarsbudsjettet for 2002 har en ramme på 27 657 millioner kroner. Av dette utgjør egne inntekter 725 millioner kroner. Forsvarsbudsjettet, eksklusiv tilskuddet til norske styrker i utlandet er økt med 2,5 prosent. Inklusive tilskuddet til norske styrker i utlandet er budsjettet redusert med 90 millioner kroner, eller 0,3 prosent i forhold til budsjettet for 2001. 2002 er det første året i omleggingsperioden 2002-2005 som Stortinget vedtok sist vår.

Hovedmålsettingen er å etablere en ny forsvarsstruktur som gir en betydelig forbedring av Forsvarets operative evne. Tempo og effektivitet vil vektlegges i omleggingen av Forsvaret og en rekke omleggingstiltak vil bli gjennomført i 2002 slik at potensialet for innsparing kan realiseres raskt. Dette vil få en positiv effekt for budsjettrammen i de påfølgende år i omleggingsperioden.

Se nærmere Stp.prp. nr. 1 (2001-2002) Forsvarsdepartementet

og Pressemelding 39/2001