Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fullmaktssystemet

For flere selskaper har regjeringen Stoltenberg fullmakt til å øke eller minske statens eierandel. Disse vedtakene har NHD nå tatt ansvar med å systematisere. Departementet har sørget for å samle alle Stortingets vedtak i ett romertallsvedtak, der alle fullmaktene meddeles/fornyes. Forslagene til vedtak vil erstatte samtlige tidligere gitte fullmakter knyttet til selskapene. Nærings- og handelsdepartementet legger dette fram i budsjettproposisjonen for 2002.

Departementet har ikke fremmet nye forslag, men har omformulert noen av vedtakene med sikte på en klargjøring. Blant annet har forholdet vært at Stortinget i noen saker har gitt fullmakt til Regjeringen; i andre til departementet. Nå blir alle fullmakter foreslått gitt Nærings- og handelsdepartementet.

Vi vil understreke at denne systematiseringen ikke gir noe pålegg til å bruke fullmaktene innen bestemte tidsfrister. Dette vil bli håndtert på forretningsmessig grunnlag når en aktuell situasjon foreligger.