Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Funksjonshemmede - transport

Samferdselssektoren skal tilrettelegges slik at personer med funksjonshemming i størst mulig grad kan benytte seg av ordinære transport-, post- og teletjenester. Det legges vekt på at tiltak og tilrettelegging for funksjonshemmede skal innarbeides som en del av den vanlige aktiviteten på samferdselssektoren.

For å sikre at funksjonshemmede skal kunne delta i arbeidslivet og ha mulighet til å ta utdanning ble det fra 1. august 2001 satt i gang en forsøksordning med transport for funksjonshemmede. I halvdelen av landets fylkeskommuner blir forsøket organisert gjennom trygdeetaten. I de øvrige deler av landet er forsøket knyttet til den fylkeskommunale tt-transporten. Samferdselsdepartementet har ansvar for denne delen av forsøket. I 2002 foreslås det bevilget 10 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett til denne forsøksordningen.

Innenfor bevilgningen til forskning og utvikling er det for 2002 satt av inntil 4 millioner kroner til et prosjekt som skal se på mulige operative og tekniske løsninger som kan bidra til å gjøre busstransport bedre tilgjengelig for funksjonshemmede. Både bussnæringen og organisasjoner for de funksjonshemmede vil bli trukket inn i prosjektet. Formålet er å få kunnskap som i neste omgang kan brukes til å stille krav til konkrete tilpasninger. Slike krav vil bli nedfelt enten som konsesjonsvilkår og/eller som vilkår i avtaler om offentlig kjøp av kollektivtjenester.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002)Samferdselsdepartementet

Pressemelding om transport for funksjonshemmede,

Pressemelding om forskning og utvikling