Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Funksjonshemmede

Bedre tilbud for små og sjeldne diagnosegrupper

I løpet av de siste årene har det skjedd en vesentlig satsing i Norge for å møte mennesker med sjeldne diagnoser og deres spesielle behov. Kompetansesentrene for små og sjeldne diagnosegrupper har blitt utvidet og tjenestene forbedret. Denne satsingen videreføres i 2002. Midler avsettes til å etablere et varig tilbud om etterutdanning for tannhelsepersonell om små og mindre kjente grupper funksjonshemmede og deres tannhelse. Det foreslås videre avsatt midler til å dekke ytterligere behov for leie og vedlikehold av bygninger knyttet til kompetansesentrene. Derfor foreslås en styrking på 8,5 millioner kroner til disse tiltakene.

Nytt kompetansenettverk for døve/sterkt tunghørte

Mye tyder på at de som har blitt døve eller tung hørte i alt for stor grad blir uføretrygdet fordi det ikke finnes noe alternativ i form av rehabiliteringstilbud som dekker områdene kommunikasjonstrening, psykososiale forhold og arbeidsrettet rehabilitering

/yrkesrettet attføring. Det er satt av 3 millioner kroner til utprøving av en landsomfattende kompetanseenhet med regionale konsulenter for denne gruppen og deres pårørende.

Full utbygging av nasjonalt kompetansenettverk om autisme

Mange mennesker med autisme har behov for høyt spesialiserte tiltak og tjenester som ikke hvert fylke har kompetanse til å møte. Regjeringen Stoltenberg foreslår 5,4 millioner kroner for å bygge ut kompetansenettverket til full drift. Utvikling av kompetansemiljøer innen fagfeltet farlig utagering og selvskading, samt miljøer for takling av psykiske vansker hos personer med autisme er prioritert.

Samlivskurs til foreldre med funksjonshemmede barn

Sosial- og helsedepartementet vil i samarbeid med Barne- og familiedepartementet etablere et landsdekkende samlivstilbud rettet mot foreldre til funksjonshemmede barn i utvalgte familievernkontor. Det foreslås avsatt 4,5 millioner kroner til dette formålet i 2002.

Flere lærings- og mestringssenter

Regjeringen ønsker å stimulere til at det etableres minst et lærings- og mestringssenter i hver helseregion og foreslår derfor avsatt ytterligere 3,9 millioner kroner til formålet.

Eget tilskudd til Landsbystiftelsen

Landsbystiftelsen, som gir botilbud til psykisk utviklingshemmede flere steder i landet, får økt sitt tilskudd med 6,9 millioner kroner til 52,9 millioner kroner i 2002. Fra neste år får stiftelsen en egen post på statsbudsjettet.

Sikrer drift av Conrad Svendsen senter

Conrad Svendsen senter (CSS) får videreført en bevilgning på 8,1 millioner kroner i 2002 til drift av en spesialisert fagavdeling. CSS gir et bo-, omsorg-, behandlings- og rehabiliteringstilbud for voksne døve og døvblinde med tilleggsvansker av sosial og medisinsk art.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Sosial- og helsedepartementet Kap 673 og 676