Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gasskraftverk og renseteknologi

Regjeringen Stoltenberg vil styrke arbeidet for at Norge og norske teknologimiljøer, i samarbeid med andre land, skal få en sterk posisjon i utvikling av teknologi som kan redusere CO2-utslippene fra kraftproduksjon. Utviklingen av slik teknologi vil fortsatt kreve betydelig forskning og finansiell satsing for å gjøre den kommersielt anvendelig. I budsjettet for 2001 økte Regjeringen bevilgningene til videreutvikling av renseteknologi for gasskraftverk. Regjeringen tar sikte på å øke bevilgningene til klimateknologiutvikling ytterligere i de kommende årene. Det legges opp til en satsing der utvikling og utprøving av teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra kraftproduksjon skal stå sentralt, sammen med forskning og utvikling av løsninger knyttet til deponering eller anvendelse av CO2.

Regjeringens mål er at det utvikles et solid forskningsmessig grunnlag for CO2-reduserende teknologi i perioden 2004-2006 med sikte på å etablere et pilot/demonstrasjonsanlegg rundt 2005. KLIMATEK-programmet utløper formelt i 2001. Fra og med 2002 vil Forskningsrådets satsing på klimateknologi i hovedsak bli ivaretatt innenfor programmet Energi, miljø, bygg og anlegg under Forskningsrådets område for Industri og energi.

For 2002 foreslås det avsatt om lag 35 millioner kroner til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk over Miljøverndepartementets og Olje- og energidepartementets budsjett, hvorav 20 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett, kap. 1830, post 50.

Se pressemelding Auka satsing på renseteknologi for gasskraftverk.