Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Generasjonsregnskap

Siden 1995 har det jevnlig blitt presentert generasjonsregnskapsberegninger basert på siste års budsjettanslag. Formålet med generasjonsregnskapet er å belyse generasjonsmessige fordelingsvirkninger og den langsiktige opprettholdbarheten av dagens budsjettpolitikk.

Beregninger presentert i Langtidsprogrammet 2002-2005 og i Revidert nasjonalbudsjett 2001 antydet at budsjettbalansen var om lag i generasjonsmessig balanse. Etter at Revidert nasjonalbudsjett 2001 ble framlagt, har flere forhold bidratt til å svekke den generasjonsmessige balansen. Blant annet gir de nye retningslinjene for budsjettpolitikken en reell økning i bruken av petroleumsinntekter for budsjettåret 2002 på vel 6 milliarder kroner, samtidig som petroleumsformuen er noe nedjustert.

Samlet sett bidrar dette til å svekke balansen med i størrelsesorden 10 milliarder kroner, og oppdaterte beregninger antyder nå et innstrammingsbehov på i størrelsesorden 0 - 20 milliarder kroner. Sammenlikninger av generasjonsregnskapsberegninger viser samtidig at innstrammingsbehovet i Norge er beskjedent sammenliknet med det som er tilfelle for de fleste andre europeiske land.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 boks 3.3.