Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet

Heimevernets struktur videreføres. HV-distriktssjefene får territorielt ansvar i fred, krise og krig. Heimevernet vil operere med det samme antall soldater som i dag, det vil si en mobiliseringsstyrke på omlag 83 000 heimevernssoldater, hvorav 73 000 tilhører landheimevernet. Som følge av at Heimevernet skal utgjøre det territorielle landforsvar, vil Heimevernets 18 distrikter omorganiseres for å kunne planlegge og lede operasjoner innenfor dette konseptet.

Heimevernets oppdrag, bemanningssammensetning og utrustning vil bli vurdert. Heimevernet opererer med det samme antall soldater som i dag, det vil si en mobiliseringsstyrke på omlag 83 000 personell, hvorav

73 000 tilhører landheimevernet. Det skal opprettes planelementer i heimevernsdistriktsstabene, hovedsakelig innenfor dagens personellrammer.

Styrkeproduksjonen og vedlikehold av kapasitetene skal kontinuerlig tilpasses ny struktur i takt med innføringen av denne. Mannskapsutdanningen i Heimevernet legges til Garnisonen i Porsanger (GP), Værnes og Heistadmoen.

I 2002 planlegges det med oppretting av HVUB-utdanning på Værnes og nedlegging av HVUB-utdanningen i Kongsvinger. Dombås videreføres med en våpenskole og en kursavdeling.

Heimevernets krigsstruktur vil bli videreutviklet gjennom en revidert oppdragsportefølje, en rekke materiellprosjekter og overføring av overskuddsmateriell fra forsvarsgrenene.

Se nærmere Langtidsprogrammet for forsvaret