Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimatiltak

Klimameldingen inneholder en plan for hvordan Norge skal oppfylle sine utslippsforpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen. Forskning og teknologiutvikling er et spesielt viktig satsingsområde, særlig utvikling av renseteknologi for gasskraftverk. I budsjettet for 2002 foreslås en økning til gasskraftteknologiutvikling og utredninger på totalt 7 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 4 millioner kroner på Olje- og enerigdepartementets budsjett. Dette bringer den samlede innsatsen til forskning på gasskraftteknologi og utredninger opp i 37 millioner kroner for disse departementene, hvorav 17 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.

Miljøverndepartementets budsjettforslag inneholder i tillegg midler til øvrig klimaforskning på rundt 37 millioner kroner og en tilskuddsordning til utarbeidelse av lokale klimahandlingsplaner på 2 millioner kroner.

På kort sikt vil Stoltenberg-regjeringen videreføre CO2-avgiften inntil denne avløses av et kvotesystem. Regjeringen vil også inngå avtaler med industrien om utslippsreduksjoner. Dessuten vil regjeringen fremme bruk av naturgass i busser, ferger og forsyningsskip til oljesektoren og støtte prosjekter som fører til elektrifisering av deler av Nordsjøen. Det er også viktig å styrke det lokale klimaarbeidet, og Regjeringen vil støtte lokale klimatiltak.

Miljøverndepartementet,

St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk

Miljøstatus i Norge (Klima, luft, støy)