Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Kollektivtransportens markedsandel skal økes, særlig i byområdene. Et godt kollektivtilbud skal bidra til å realisere regjeringens overordnede mål om framkommelighet, sikkerhet og miljø.

For 2002 foreslås det totalt 3 051,5 millioner kroner i statlige bevilgninger til kollektivtrafikk:

  • Statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA (region- og lokaltog, nærtrafikk og intercitytrafikk): 1 293 millioner kroner.
  • Statlig kjøp av flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme: 412,4 millioner kroner.
  • Tilskudd til riksvegfergedrift: 1 050,3 millioner kroner.
  • Statlig tilskudd til Hurtigruten for å opprettholde et helårig og daglig tilbud: 180,8 millioner kroner.
  • Statlige vegmidler til kollektivtransporttiltak (tiltak på riksveger og på kommunale og fylkeskommunale veger og alternativ bruk av riksvegmidler til for eksempel investeringer i bane): 115 millioner kroner (i tillegg kommer 355 millioner kroner som stilles til rådighet fra bompengeselskaper)

I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler til lokal kollektivtransport. For 2000 utgjorde denne bevilgningen 3 751 millioner kroner. Dette tilsvarer en tilskuddandel på rundt 40 prosent av rutedriften.

For å ytterligere styrke kollektivtransportens stilling, foreslår Stoltenberg-regjeringen en rekke tiltak:

  • Landsomfattende ordning med ungdomskort og elev- og studentrabatter
  • forsøk med ny organisering av kollektivtransporten i større byområder for å oppnå en bedre samordnet areal- og transportpolitikk
  • bedre tilrettelegging av de kollektive transportmidlene for funksjonshemmede
  • en vurdering av effekten av å innføre resultatstyrt finansiering av kollektivtransporten

For mer informasjon, se:

St. prp. nr. 1 (2001-2002) Samferdselsdepartementet

Pressemeldinger