Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kompetansereformen

Raske endringer i samfunns- og arbeidsliv medfører behov for økende og endret kompetanse i arbeidsstyrken. Det er behov for læring gjennom hele livet. Kompetansereformen, som skal sikre etter - og videreutdanning til alle som ønsker det, står sentralt i Stoltenberg-regjeringens arbeid med å styrke voksenopplæringen og realisere ideene om livslang læring for alle.

Fra høsten 2002 blir det innført individuell rett til grunnskoleopplæring for voksne som har behov for det. Retten omfatter også innvandrere og flyktninger.

Regjeringen vil videreføre prosjektet for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse for voksne som ønsker inntak i videregående opplæring, eller som vil få kompetansen vurdert inn mot arbeidslivet. Fra høsten 2002 skal det være på plass en ordning for slik vurdering i alle landets fylkeskommuner.

Kompetanseutviklingsprogrammet har som mål å medvirke til nyskaping i, og videreutvikling av, markedet for etter- og videreutdanning. Regjeringen vil videreføre satsingen på programmet i 2002 med 100 millioner kroner.

I forbindelse med inntektsoppgjøret 2000 ble det høsten 2000 nedsatt et utvalg for å utrede modeller for støtte til livsopphold under utdanningspermisjon. Regjeringen foreslår at voksne med rett til grunnskole og videregående opplæring skal ha rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen, på lik linje med studenter i høyere utdanning.