Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kongehuset

For 2002 foreslås et budsjett for kongehuset på 87 millioner kroner. Beløpet skal blant annet dekke apanasje til kongeparet og kronprinsparet, lønns- og driftsutgifter til Hofforvaltningen, drift og vedlikehold av private eiendommer samt indre vedlikehold av Slottet, Bygdø Kongsgård og Oscarshall.

De avgiftsfritak Det kongelige hus inntil nå har hatt, foreslås opphevet fra og med 2002. Forslaget til budsjett for neste år er kompensert for dette. En egen arbeidsgruppe har vurdert arbeidsdelingen mellom Hofforvaltningen, Slottsforvaltningen og Statsbygg samt prinsipper for budsjettering av apanasjen. Regjeringen foreslår på bakgrunn av arbeidsgruppens vurderinger at Slottsforvaltningens oppgaver og ansatte overføres henholdsvis Hofforvaltningen og Statsbygg fra 01.01.2002. Oppbyggingen av budsjettet for 2002 er tilpasset denne omleggingen. Samtidig overføres ansvaret for kongehusets budsjett fra Finansdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Budsjettet for H.M Kongen og H.M Dronningen, og H.K.H Kronprinsen og H.K.H Kronprinsessen er nå delt på to budsjettkapitler. Det etableres samtidig egne avtaler om forvaltningen av de statseide kongelige eiendommene; Slottet, Bygdø Kongsgård og Oscarshall. Målsettingen er klarere ansvarsforhold når det gjelder eiendomsforvaltningen, der Statsbygg ivaretar statens eierrolle og Hofforvaltningen gis en klarere definert rolle som bruker av de samme eiendommene. Under Statsbyggs område er det opprettet et eget budsjettkapittel for de statlige eiendommene som stilles til disposisjon for kongefamilien, jfr. kap. 1581 Eiendommer som disponeres av den kongelige familie.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - Lovendringer kapittel 4.

Pressemelding fra AAD

Pressemelding fra FIN