Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konjunkturutvikling

Den økonomiske utviklingen har historisk vært preget av svingninger i aktivitetsnivået, målt bl.a. ved BNP for Fastlands-Norge. Ved analyse av konjunkturutviklingen er det vanlig å sammenlikne den faktiske utviklingen med en trendmessig vekstbane, jf. figuren.

Figur Konjunkturfaser, stilisert

Kilde: NOU 2000:21

Den rosa linjen illustrerer den trendmessige vekstbanen. Konjunkturfasene defineres som følger:

  • Høykonjunktur er periodene der den faktiske utviklingen ligger over trenden, mens lavkonjunktur betegner perioder der aktiviteten ligger under trenden
  • Konjunkturbunnene og -toppene nås der avviket mellom faktisk utvikling og trend er størst
  • Konjunkturnedgang er periodene regnet fra konjunkturtopp til konjunkturbunn. Tilsvarende regnes konjunkturoppgang som periodene fra konjunkturbunn til konjunkturtopp

Etter en konjunkturoppgang gjennom store deler av 1990-tallet, har veksten i fastlandsøkonomien de siste par årene vært mer moderat. Aktiviteten er imidlertid fortsatt høy, noe som bl.a. reflekteres i et stramt arbeidsmarked.