Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå 40 000 - 45 000 prisobservasjoner fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i konsumprisindeksen vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket i forbruksundersøkelsen.

Utviklingen i konsumprisene gjennom 2001 har vært preget av avgiftsendringer og økte elektrisitetspriser. Økningen av den generelle momssatsen i januar i år bidro til å trekke opp den gjennomsnittlige prisveksten i første halvår til 3,8 prosent. Halveringen av matmomsen fra

1. juli bidrar derimot til at tolvmånedersveksten i konsumprisene vil gå markert ned i andre halvår.

Konsumprisveksten falt til 2,7 prosent både i juli og august. Konsumprisene anslås nå å øke med 3,1 prosent fra 2000 til 2001. Neste år anslås prisstigningen å komme ned til i underkant av 2 prosent. Korrigert for utviklingen i energipriser og virkningene av avgiftsendringer anslås veksten i konsumprisene til 2½ prosent både i 2001 og i 2002.

Se nærmere St.meld. nr. 1 (2001-2002) Nasjonalbudsjettet 2002 kapittel 2.8.