Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kraftforetak

I samsvar med Finanskomiteens forutsetning foreslås en presiserende lovendring som innebærer at kommuners og fylkeskommuners inngangsverdi på aksjer/andeler i kraftforetak pr. 1. januar 1997, skal fastsettes etter de samme regler uansett hvordan foretakene var organisert ved kraftskattereformen.

Etter kraftsskattereformen er det skjedd omfattende omorganiseringer i kraftbransjen som i stor utstrekning er foretatt med "skattemessig kontinuitet" etter generelle og individuelle fritaksregler i skatteloven kapittel 11. Både hos skattyterne og ligningsmyndighetene hersker det imidlertid usikkerhet om behandlingen av skatteposisjonene fremførbar utlignet naturrursskatt og negativ grunnrenteinntekt ved konserninterne overføringer etter skatteloven § 11-21 og ved lempning etter skatteloven § 11-22 .

Regjeringen ønsker en avklaring av disse spørsmål og foreslår at det fra 1. januar 2001 innføres hjemmel til overføring av nevnte skatteposisjoner til overtakende skattyter ved konserninterne overføringer og ved omorganiseringer hvor det innvilges individuell skattelempning. Endringen foreslås gitt virkning også for overdragende skattyters ubenyttede skatteposisjoner pr. 1. januar 2001 etter overføring av kraftverk foretatt etter 1. januar 1997. Se nærmere

Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - Lovendringer kapittel 11.